วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

Advertisement

โดยเมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์คุรุสภาได้เผยแพร่แนวทางในการจัดงานวันครู ปี 2565 โดยระบุว่าจะมีการจัดกิจกรรมการทั้งในรูปแบบออนไลน์ (online) และรูปแบบออฟไลน์ ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรม การอบรมพัฒนาคุณครู ในวันครู ปี 2565 โดยคุรุสภาได้เชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com แล้ว ในกิจกรรมวันครู ปี พ.ศ. 2565 หรือครั้งที่ 66 นั้น จะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับคุณครูคือ หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565 โดยอบรม ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

เข้าสู่ระบบสำหรับผู้เคยสมัครสมาชิก ปี 2564 >> https://xn--42c5b5an4cvc.com/login-1.php

ลิงก์สมัครสมาชิกระบบครูออนไลน์ 2565 >> https://xn--42c5b5an4cvc.com/register-1.php

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมวันครูออนไลน์ 2565 >> https://xn--42c5b5an4cvc.com/online_course.php

กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครอบรม : https://forms.gle/ko4XzSCpxzUs2e5a7

กรณีผู้ที่ยังไม่มี username ของระบบ Trainflix สมัครเพื่อขอ username ที่

https://shop.trainflix.com/signin

รายละเอียดหลักสูตรอบรมออนไลน์วันครู 2565 ในหัวข้อ พัฒนา ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อครูสู่ศิษย์ติดปีกความรู้และทักษะใหม่ๆ ของการเป็นครูและผู้บริหารยุคใหม่

หลักการและที่มา

คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติมอบคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 กำหนดประเด็น หรือหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2656 โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการจัดงานวันครูไปประกอบการพิจารณา ต่อมาคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีมติกำหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 คือ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” และเห็นชอบให้มีการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านการอบรมออนไลน์ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ หัวข้อแก่นสาระ (Theme) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานวันครู อันจะเป็นการเสริมสร้างให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน ทางการศึกษาให้สมเกียรติของวิชาชีพ ภายใต้หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของงานวันครู และแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษากับบริบทสังคม ระดับชาติ และนานาชาติ

ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ขั้นตอน วิธีการสมัคร ลงทะเบียนเข้าอบรม วันครูออนไลน์ 2565

ระยะเวลาการพัฒนา:

 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย:

 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท (ไม่จำกัดจำนวน)

วัตถุประสงค์

1. พื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565

2.เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565

คำชี้แจง

1. ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาผ่าน www.วันครู.com หรือตามช่องทางที่กำหนด

1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนในแบบฟอร์มรับสมัคร โดยจะต้องกรอก username ของระบบ trainflix จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/ko4XzSCpxzUs2e5a7

1.2 กรณีผู้ที่ยังไม่มี username ของระบบ Trainflix ต้องดำเนินการสมัครก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนตามข้อ 1.1 ได้

1.2.1 ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อสมัครสมาชิกสำหรับ

1.2.2 หรือสมัครสมาชิกได้ที่ https://trainflix.com หากสมัครผ่านทางเว็บไซต์จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร

2. ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วตามขั้นตอนในข้อที่ 1 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565

3. หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย สู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 ประกอบไปด้วย 2 ตอน 9 หัวข้อ มีจำนวนชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com

ตอนที่ 1 ปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัล 19 ชม.

 ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้

1.การสร้างและประยุกต์ใช้ metaverse ในการจัดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนในอนาคต ด้วยโปรแกรม Spatial” (The Metaverse Creation and Application for Increasing Learners’ Potential via (5 ชม.)

2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงและห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนการสอนยุคดิจิทัล (5 ชม.)

3.การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล (6 ชม.)

4.ความปลอดภัยไซเบอร์และทักษะดิจิทัล (3 ชม.) (6 ชม.)

ตอนที่ 2 ติดปีกความรู้เพื่อครูสู่ศิษย์ 15 ชม. ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้

1.เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ (3 ชม.)

2.การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (3 ชม.)

3.การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของนักเรียน EF (3 ชม.)

4.การจัดการความสุขในโรงเรียน (well-being at school) เพื่อเท่าทันความเครียดในยุค VUCA (3 ชม.)

Advertisement

5.การพัฒนาทักษะใหม่ (New Skills) สู่สากล (3 ชม.)

4.หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพ คนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 มี 2 ตอน 9 หัวข้อ จำนวนชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเลือกเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยตอนละ 1 หัวข้อ และมีจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ 17 ชั่วโมง (50%) จึงจะมีสิทธิได้รับเกียรติบัตร ซึ่งเกียรติที่ออกให้จะนับจำนวนชั่วโมงที่ท่านได้เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหัวข้อแต่ไม่เกิน 34 ชั่วโมง

5.ในแต่ละหัวข้อผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับชมวีดิทัศน์ (VDO) ร้อยละ 100 และทำกิจกรรมตอบคำถามท้ายบทเรียนโดยต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งกิจกรรมท้ายบทเรียนของแต่ละหัวข้อ เป็นแบบทดสอบ (ปรนัย) จำนวน 15 – 20 ข้อ และการสะท้อนคิดแบบเขียนตอบ จำนวน 1 ข้อ

6.เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการตามข้อ 4 และ 5 เรียบร้อยแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องตอบแบบสอบถามก่อนจึงจะสามารถขอรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ตามช่องทางที่กำหนด

7.ในกรณีที่มีปัญหาทางปฏิบัติให้เป็นอำนาจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินและให้ถือเป็นที่สุด

สำหรับคุณครูท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ www.วันครู.com ครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments