ลิงก์ ตรวจ สอบ สิทธิ์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 2567 เช็กผู้มีสิทธิลงทะเบียน เริ่มรอบแรกตุลาคมนี้

596

ลิงก์ ตรวจ สอบ สิทธิ์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 2567 เช็กผู้มีสิทธิลงทะเบียน เริ่มรอบแรกตุลาคมนี้

ลิงก์ ตรวจ สอบ สิทธิ์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 2567 เช็กผู้มีสิทธิลงทะเบียน เริ่มรอบแรกตุลาคมนี้ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เริ่มรอบแรกเดือนตุลาคม 2565 และรอบสองเดือนมกราคม 2566 ตรวจสอบรายละเอียดช่องทาง เอกสาร และผู้มีสิทธิรับเงินยังชีพผู้สูงอายุรอบใหม่ปี 2567

ลิงก์ ตรวจ สอบ สิทธิ์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 2567 เช็กผู้มีสิทธิลงทะเบียน เริ่มรอบแรกตุลาคมนี้
ลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เช็กผู้มีสิทธิลงทะเบียน เริ่มรอบแรกตุลาคมนี้

กระทรวงมหาดไทยเคาะแล้ว ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2567 เริ่มรอบแรกเดือนตุลาคม 2565 และรอบสองในเดือนมกราคม 2566 สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์รายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพมาก่อนผู้สูงอายุที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 2567 สามารถยื่นแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิลงทะเบียน เริ่มรอบแรกเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 และรอบสองตั้งแต่เดือน มกราคม-กันยายน 2566 ด้วยตนเอง หรือจัดทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรแทน สามารถตรวจสอบเงื่อนไข คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ต้องการสมัครรับเบี้ยยังชีพ 2567

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุ

1. ผู้สูงมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน (รายใหม่)

2. ผู้สูงอายุจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2507)

3. ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน

4. เป็นผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาในเขต อบต. หรือเทศบาลตามทะเบียนบ้านของตนเอง

5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ

2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยผู้สูงอายุสามารถแจ้งความประสงค์วิธีการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ดังนี้

  • รับเงินสดด้วยตนเอง
  • รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ
  • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามตนเอง
  • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ

กรณีผู้สูงอายุที่รับสิทธิเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว

สำหรับผู้สูงอายุที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว ทว่ามีการโยกย้ายภูมิลำเนาไปยังเขต อบต. หรือ เทศลาลอื่น ต้องลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในเขต อบต. หรือ เทศบาล แห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

หากผู้สูงอายุไม่ได้ไปลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพในภายหลังที่กำหนด ทาง อบต.หรือเทศบาลแห่งใหม่ จะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ในปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ 2568)

อย่างไรก็ตามหากผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กระทรวงมหาดไทยหรือโทร. 02 221 5958 หรือติดต่อติดต่อได้ที่ อบต. หรือเทศบาลในพื้นที่ของท่าน

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรม 2565 ครั้งที่ 70 สพฐ.เผย เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70 เช็กข้อมูลที่นี่