ลิงก์ เข้าทำแบบทดสอบหลังอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater

14368

ลิงก์ เข้าทำแบบทดสอบหลังอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater

ลิงก์ เข้าทำแบบทดสอบหลังอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater
ลิงก์ เข้าทำแบบทดสอบหลังอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater

ลิงก์ เข้าทำแบบทดสอบหลังอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater

ลิงก์ เข้าทำแบบทดสอบหลังอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater

ลิงก์ทำแบบทดสอบ >> https://learn-obec.azurewebsites.net/

หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

cskill1

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

ลิงก์ทำแบบทดสอบ หลักสูตร 1

หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and Meeting Guide, Steps and Best Practices in NEXT Normal)

วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill2

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.

https://aka.ms/liveobetv/

ลิงก์ทำแบบทดสอบ >> https://learn-obec.azurewebsites.net/

หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษา
และการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21
“Reimagined Education & Learner for Global Digital Citizenship in 21st Century”

วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill3

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

หลักสูตรที่ 4 : การสร้าง Blended Learning Platform for NEXT Normal Education Reimagined
ด้วย Microsoft 365

วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill4

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

หลักสูตรที่ 5 : การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom
ด้วย Microsoft Windows

วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2564  เวลา 9.00 – 12.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill5

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 (Interactive Knowledge Media Development on Learning Experience Platform)

วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill6

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

หลักสูตรที่ 7 : การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย (Secure Digital Assessment for Hybrid Learning)

วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill7

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

ลิงก์ทำแบบทดสอบ >> https://learn-obec.azurewebsites.net/