ลิงก์ เข้าโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater

12130
ลิงก์-เข้าโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล-OBEC-Microsolft-Innovation-creater0
ลิงก์-เข้าโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล-OBEC-Microsolft-Innovation-creater0

ลิงก์ เข้าโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater

ลิงก์ เข้าโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater
ลิงก์ เข้าโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล OBEC Microsolft Innovation creater

หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill1

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and Meeting Guide, Steps and Best Practices in NEXT Normal)

วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill2

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษา
และการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21
“Reimagined Education & Learner for Global Digital Citizenship in 21st Century”

วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill3

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

หลักสูตรที่ 4 : การสร้าง Blended Learning Platform for NEXT Normal Education Reimagined
ด้วย Microsoft 365

วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill4

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

หลักสูตรที่ 5 : การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom
ด้วย Microsoft Windows

วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2564  เวลา 9.00 – 12.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill5

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 (Interactive Knowledge Media Development on Learning Experience Platform)

วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill6

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

หลักสูตรที่ 7 : การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย (Secure Digital Assessment for Hybrid Learning)

วันศุกร์ที่ 2 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

https://aka.ms/liveobecskill7

https://www.youtube.com/channel/UC3FAoTkjypzAvHgcB2ZUEHQ

https://web.facebook.com/obectvonline

https://cdn.obectv.tv/

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/