ลุยต่อ! สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯ ออกแถลงการณ์ ดันให้ ลูกจ้างชั่วคราว ทั่วประเทศ เป็น พนักงานราชการ เท่านั้น 15 ตุลาคมนี้ บุกทำเนียบรัฐบาล

2554

ลุยต่อ!
สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯ ออกแถลงการณ์ ดันให้ ลูกจ้างชั่วคราว ทั่วประเทศ เป็น พนักงานราชการ เท่านั้น   15 ตุลาคมนี้ บุกทำเนียบรัฐบาล

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีความเคลื่อนไหวของ  สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย โดยวันนี้ออกแถลงการณ์ สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย และ เครือข่ายนักการภารโรง    ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒  ระบุว่า

 

เรียน พี่น้องเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราวทุกตําแหน่ง ในสถานศึกษาของรัฐ สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

 

ตามที่ ขณะนี้ได้เกิดความโกลาหลใหญ่ในหมู่ลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กว่า ๕๐,๐๐๐ คน ด้วยปัญหาใหญ่ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หรือ สพฐ) ได้ออกหนังสือ ราชการที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๐๔๕๐๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องการจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ครั้งที่จ) โดย สาระสําคัญหนังสือฉบับนี้ที่มีปัญหาคือ

๑.สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ไม่จัดสรรเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวทุกตําแหน่ง
กว่า ๕๐,๐๐๐ คน
๒. สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลังให้ สพฐ ปรับวิธีการจ้างจากเดิมตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็น
ตําแหน่งจ้างเหมาบริการ


จึงเกิดคําถามว่า
๑. !! เพราะอะไร สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง จึงให้ สพฐ เปลี่ยนการจ้างในครั้งนี้  
เป็นการจ้างเหมาบริการ
๒. !! เพราะอะไร สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง จึงไม่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมแก่ลูกจ้างชั่วคราว
ทุกตําแหน่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓. ! ใครมาจะแก้ไขปัญหาครั้งนี้ได้บ้าง

แนวทางแก้ไข
“รัฐบาลต้องมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบอัตรากําลังเพื่อปรับลูกจ้างชั่วคราวทุกตําแหน่งที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
เป็น พนักงานราชการ เท่านั้น”

 

จากปัญหาที่กล่าวมา จึงทําให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิแก่ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มดังกล่าวอย่างมากมายก่อให้เกิดการร่วม กลุ่มเพื่อแสดงจุดยืนรักษาสิทธิของตนอันเนื่องมาจากการถูกกระทําในครั้งนี้ โดยหากรัฐบาลไม่หามาตรการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ก็จะนําสู่การชุมนุมลูกจ้างทั้งประเทศเพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ และ
ทําเนียบรัฐบาล ในวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ เป้าหมายทําเนียบรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ จึงเรียนแจ้งพี่น้อง ลูกจ้าง สพฐ.ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดได้ร่วมเรียกร้องสิทธิของตนครั้งนี้

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง
สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย
และเครือข่ายนักการภารโรง

 

ลุยต่อ! สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯ  ออกแถลงการณ์ ดันให้  ลูกจ้างชั่วคราว ทั่วประเทศ  เป็น พนักงานราชการ เท่านั้น 15 ตุลาคมนี้   บุกทำเนียบรัฐบาล
ลุยต่อ! สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯ ออกแถลงการณ์ ดันให้ ลูกจ้างชั่วคราว ทั่วประเทศ เป็น พนักงานราชการ เท่านั้น 15 ตุลาคมนี้ บุกทำเนียบรัฐบาล

 

ทีมงานครูอัพเดต ขอขอบคุณที่มา  สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย