ลูกหนี้มีเฮ ปรับเกณฑ์ลดอัตราดอกเบี้ยผิดสัญญาเงินกู้-ผิดนัดชำระหนี้ ช่วยให้ปลดหนี้ง่ายขึ้น

1230

ลูกหนี้มีเฮ ปรับเกณฑ์ลดอัตราดอกเบี้ยผิดสัญญาเงินกู้-ผิดนัดชำระหนี้ ช่วยให้ปลดหนี้ง่ายขึ้น

9 มีนาคม 2564 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่เสนอโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยร่างฯ จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดดอกเบี้ย  ที่ใช้มาแล้ว 95 ปี (พ.ศ. 2468 จนถึงปัจจุบัน)

– ให้เป็นธรรม
– ไม่ให้ลูกหนี้ถูกเอาเปรียบ
– สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

รับชมคลิป “หั่นดอกเบี้ยผิดนัด ขจัดความไม่เป็นธรรม”
https://youtu.be/Ii-lixtH9o8

เมื่อวานนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยลดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญาเงินกู้และกรณีผิดนัดชำระหนี้จากเดิม 7.5% เหลือ 5% นั้น คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และจะนำเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในลำดับต่อไป

การปรับลดลดอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดสัญญาเงินกู้และกรณีผิดนัดชำระหนี้ในครั้งนี้ สอดคล้องกับประกาศของแบงก์ชาติ เรื่องดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และลำดับการตัดชำระหนี้ที่ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักคิดและแนวปฏิบัติครั้งใหญ่ของระบบการเงินไทยใน 3 เรื่อง คือ (1) การคำนวณกรณีผิดสัญญาเงินกู้และกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้คิดเฉพาะงวดที่ผิดนัดจริง ไม่ให้รวมงวดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง (2) การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระที่ให้บวกเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาได้ไม่เกิน 3% และ (3) การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้ให้มีโอกาสตัดเงินต้นได้มากขึ้น อ่านต่อได้ที่ http://bit.ly/3qxa18d
.
ทั้งนี้ ในด้านประเด็นวินัยทางการเงิน ซึ่งเดิมมีแนวคิดว่าหากกำหนดอัตราเบี้ยปรับไว้สูงประชาชนจะไม่ผิดชำระหนี้ แต่ด้วยสถานการณ์เปลี่ยนไป พิจารณาแล้วเห็นว่าการคิดค่าปรับในอัตราดอกเบี้ยที่สูงจะเป็นอุปสรรคต่อการชำระหนี้ของประชาชน จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ทำให้ประชาชนมีโอกาสชำระหนี้ได้มากขึ้นและมีโอกาสผิดนัดน้อยลง เป็นการปรับข้อกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมากขึ้น

ลูกหนี้มีเฮ ปรับเกณฑ์ลดอัตราดอกเบี้ยผิดสัญญาเงินกู้-ผิดนัดชำระหนี้ ช่วยให้ปลดหนี้ง่ายขึ้น
ลูกหนี้มีเฮ ปรับเกณฑ์ลดอัตราดอกเบี้ยผิดสัญญาเงินกู้-ผิดนัดชำระหนี้ ช่วยให้ปลดหนี้ง่ายขึ้น

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

,แบงก์ชาติ ,อัตราดอกเบี้ย ,สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,ผิดนัดชำระหนี้