ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

905

ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ลงนามโดยนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

Advertisement

ลูกเสือดีเด่น 2565 ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2565 ด้วยสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2565 เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ 858/2565 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ คัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2565 มาเพื่อทราบทั่วกัน ดังรายชื่อท้าย ประกาศนี

ลูกเสือดีเด่น 2565 ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

ลูกเสือดีเด่น 2565 ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

Advertisement

ผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจ เกียรติบัตรออนไลน์ เกียรติบัตรลูกเสือ แบบทดสอบออนไลน์ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทันที คลิกที่นี่

เกมลูกเสือ นันทนาการลูกเสือ เกมลูกเสือสนุก เกมลูกเสือออนไลน์ กว่า 234 เกม โดย อ.เพทาย และคณะ ดาวน์โหลดที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/