วธ.เชิญชมและดาวน์โหลด ภาพยนตร์ 365 พระราชกรณียกิจ

430

วธ.เชิญชมภาพยนตร์ 365 พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทาง http://www.youtube.com/playlist?list=PLvc284hzb2J_0K2434Y7BA25k2L8E878

กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

 
     
 รวบรวมภาพยนตร์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชกรณียกิจในอดีต
ระหว่างปี 2503-2523 โดยเปิดให้สื่อมวลชน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ
สามารถชมภาพยนตร์พระราชกรณียกิจ เพื่อนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
สอบถามได้ที่หอภาพยนตร์ โทร. 02 4822013-14 ต่อ 111 หรือ 081-425-5289

เพิ่มเพื่อน

 
      ประชาชนผู้สนใจสามารถชม ภาพยนตร์ 365 พระราชกรณียกิจ ในอดีต

ได้ที่http://www.youtube.com/playlist?list=PLvc284hzb2J_0K2434Y7BA25k2L8E878P

ส่วนหนึ่งของภาพยนตร์
 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2515 ณ
ที่นั่งอนันตสมาคม  https://youtu.be/cOrR2Zyfc7k

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแก่นายลี กวน
ยิว นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยา ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2516

https://www.youtube.com/watch?v=1-U4ZEKUuI&list=PLvc284hzb2J_0K2434Y7BA25k2L8E878P&index=40

เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์
เนื่องในโอกาสเปิดโรงละครแห่งชาติ ณ โรงละครแห่งชาติ วันที่ ๒๔ ธันวาคม
พ.ศ.
๒๕๐๘

https://www.youtube.com/watch?v=D1e5jjm8YbU&index=20&list=PLvc284hzb2J_0K2434Y7BA25k2L8E878P

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก