Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

วอน สมศ.ปรับเกณฑ์ ประเมินสถาบันเฉพาะทาง

Advertisement

อธิการบดี สบศ. เดินหน้าปรับ พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แก้ปัญหาการบริหาร หวังเพิ่มคุณภาพครู-บัณฑิต โอด
สมศ.ไม่ยอมปรับเกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาเฉพาะทางให้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้(13 ก.ค.)ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(สบศ.) เปิดเผยว่า
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาของชาตินั้น
ในส่วนของสบศ.ได้มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ.2550 เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคของการบริหาร สบศ. ทั้งวิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยช่างศิลป ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ด้านบุคลากร คุณภาพการศึกษา
และสถานที่ตั้งสถาบัน โดยด้านบุคลากรนั้น ที่ผ่านมา
สบศ.ประสบปัญหาขาดอัตราครู อาจารย์ เป็นอย่างมาก
ถึงแม้จะมีกฎหมายเป็นของตนเอง แต่ก็ไม่สามารถขออัตรากำลังครู
อาจารย์เพิ่มได้ โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์เพียง 50
อัตรา แต่ต้องสอนนักศึกษาถึง 3,500 คน หรือคิดเป็นอัตราส่วนอาจารย์ 1
คนต่อนักศึกษา 70 คน

ดร.สิริชัยชาญ กล่าวต่อไปว่า ในด้านคุณภาพการศึกษานั้น
สบศ.จะเน้นพัฒนาศักยภาพครู ผลงานวิจัย และคุณภาพบัณฑิตเป็นหลัก
พร้อมทั้งจะขอให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ปรับเกณฑ์การประเมินใหม่ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน เพราะ
สบศ.เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และช่างศิลป์
ซึ่งเปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมา
สบศ. ต้องถูกประเมินถึง 3 รูปแบบ
ขณะที่สถาบันการศึกษาแห่งอื่นใช้เกณฑ์ประเมินแบบเดียวมาประเมิน ทำให้ สบศ.
ต้องทำงานหนักมาก ทั้งนี้ที่ผ่านมาเคยร้องขอให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวแล้ว
แต่จนถึงขณะนี้ สมศ. ก็ยังไม่ปรับเกณฑ์ประเมินให้แต่อย่างใด

“ขณะนี้ สบศ. ยังไม่มีสถานที่ตั้งที่เป็นพื้นที่ของตนเอง
ดังนั้นในแผนแม่บทการพัฒนาสบศ. จะขอเช่าพื้นที่ของวังคลองเตย บริเวณศาลายา
กว่า 300 ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสถาบันฯ อย่างไรก็ตาม สบศ.
ได้เสนอเรื่องแผนแม่บทการพัฒนา และการปรับปรุงแก้ไข
พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550ให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พิจารณาแล้ว
เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาต่อไป” อธิการบดี สบศ.กล่าว. “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 13 ก.ค. 58

You might also like