วัดแววความสามารถพิเศษ ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ระบบวัดแวว พหุปัญญา ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

2505

วัดแววความสามารถพิเศษ ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ระบบวัดแวว พหุปัญญา ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

วัดแววความสามารถพิเศษ ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ
วัดแววความสามารถพิเศษ ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ

วัดแววความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้พัฒนา “ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์ วินิจฉัย ผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งจะทำให้ทราบถึงแววความสามารถพิเศษ และความสามารถของนักเรียนรายบุคคล

ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษออนไลน์ สำหรับครู คลิกที่นี่

ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษออนไลน์ สำหรับนักเรียน คลิกที่นี่

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
วัดแววความสามารถพิเศษ ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ขั้นตอนการเข้าระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้

  1. รหัสประจำตัวประชาชน
  2. รหัสผ่าน
เพิ่มเพื่อน

ลิงค์ระบบสำรวจ วัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ สำหรับครู คลิกที่นี่

ลิงค์ระบบสำรวจ วัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ สำหรับนักเรียน คลิกที่นี่

คู่มือ แนวทางการใช้แบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษ

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ระบบวัดแวว พหุปัญญา ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในปีการศึกษา 2565 ระบบฯ ดำเนินการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยระบบฯ ได้มีการจำแนกประเภทแววความสามารถพิเศษนักเรียน จำนวน 8 ด้าน คือ 1) ภาษา 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) เครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ 5) การได้ยิน 6) การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ 7) สังคมและอารมณ์ และ 8)ศิลปะ มิติสัมพันธ์

การดำเนินงานของระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษฯ คือ 1) สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 2) นักเรียนประเมิน/ครูประเมิน 3) กรอกข้อมูลเข้าระบบ 4) ระบบประมวลผล และ 5) ครูนำผลการประเมินฯ จากระบบ ไปใช้พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล

สพฐ.กำหนดเวลาเปิดใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการใช้งานระบบสำรวจแววฯ (คัดกรองนักเรียน) ครั้งที่ 1 “ภายในวันที่ 31 ส.ค. 65” เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนการพัฒนานักเรียนรายบุคคลในแต่ละระดับของผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแววความสามารถของนักเรียนจากระบบฯ นี้ จะมีประโยชน์เพื่อนำไปใช้วางแผนและพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning)

ครู : ใช้ข้อมูลวางแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามความถนัด ความสามารถของนักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้สื่อสารทางภาษา เน้นกระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหาฯ การทำงานเป็นทีม ออกแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพ เช่น ครูสอนวิทยาศาสตร์ นักวาดการ์ตูน ช่างออกแบบกราฟิก นักวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ

โรงเรียน : ใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดตามความสามารถของผู้เรียน

สพท. และ สพฐ. : ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขต กำหนดนโยบายระดับสังกัด และภาพรวมต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ. และ ผอ.สวก. สพฐ.ศธ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แบบสำรวจความสามารถ พิเศษ เอกสารคู่มือ แนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ