ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ โดยกรมการศาสนา

2077

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ โดยกรมการศาสนา

advertisement

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ โดยกรมการศาสนา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาออนไลน์ โดยกรมการศาสนา

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน การเปิดพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญ และหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องในวันมาฆบูชา ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์ ผ่านทางเวปไซต์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ โดยกรมการศาสนา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาออนไลน์ โดยกรมการศาสนา

กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างการรับรู้ให้พุทธศาสนิกชน ได้รับทราบถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ผ่านระบบออนไลน์

“วันมาฆบูชา”
มาฆปุรณมี “วันมาฆบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓ หรือ “วันจาตุรงคสันนิบาต”
ซึ่งในวันนี้มีเหตุการณ์ที่สําคัญ ๔ ประการ คือ

๑. เป็นวันที่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้าจํานวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ พร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

๒. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นเอหิภิกขุที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรง จากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ซึ่งเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

๓. พระสงฆ์โดยทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ คือ ผู้ได้อภิญญา ๖

๔. วันนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือนมามะ (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓)

ซึ่งในวันนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์
อันเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา คือ ๑. ไม่ทําชั่วทั้งปวง ๒. ทําความดี ๓. ทําจิตใจให้ผ่องใส

“วันมาฆบูชา” ได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ
ในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชน จะประกอบพิธีต่างๆ เช่น การทําบุญ ตักบาตร
การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารําลึกถึงพระรัตนตรัยในเหตุการณ์สําคัญดังกล่าว
และเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล

advertisement

ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาออนไลน์ ได้ที่นี่

การทำวีดิโอแอนิเมชัน “สาระวันมาฆบูชา”

การทำวีดิโอแอนิเมชัน “สาระวันมาฆบูชา” กิจกรรมตอบคำถาม ผ่าน“Quizตื่นรู้-สู่ธรรม”
การทำวีดิโอแอนิเมชัน “สาระวันมาฆบูชา”

ร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ ได้ที่นี่

กิจกรรมตอบคำถาม ผ่าน“Quizตื่นรู้-สู่ธรรม”

การทำวีดิโอแอนิเมชัน “สาระวันมาฆบูชา” กิจกรรมตอบคำถาม ผ่าน“Quizตื่นรู้-สู่ธรรม”
กิจกรรมตอบคำถาม ผ่าน“Quizตื่นรู้-สู่ธรรม”

ร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชาออนไลน์ ได้ที่นี่

advertisement

นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ Online

นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ Online
นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ Online

ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาออนไลน์ ได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กรมการศาสนา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เวียนเทียนออนไลน์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา