วันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกีรติบัตร

737

วันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกีรติบัตร

วันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกีรติบัตร สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม มีกิจกรรมเกียวกับ วันรัฐธรรมมนูญ จากห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มาให้ทุกท่านได้คึกษา พร้อมกับทำกิจกรรมผ่านเกณฑ์รับ เกียรติบัตรออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกีรติบัตร
วันรัฐธรรมนูญเกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกีรติบัตร

ก่อนอื่นต้องขออธิบายพอสังเขปก่อนนะคะว่าวันรัฐธรรมนูญ คืออะไร วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ อันแสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

วันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกีรติบัตร
วันรัฐธรรมนูญเกียรติบัตรวันรัฐธรรมนูญ เกียรติบัตรออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกีรติบัตร

เรื่องน่าอ่าน ประวัติวันรัฐธรรมนูญ วันรัฐธรรมนูญคือ อะไร สําคัญอย่างไร 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญ 2565 คลิกที่นี่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ซึ่งจัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

คำชี้แจงการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันรัฐธรรมมนูญ

1. กิจกรรมตอบคำถาม ออนไลน์วันรัฐธรรมนูญประจำปี 2565
2. กรอกข้อมูล และตอบคำถามให้ครบถ้วน
3. ผู้ที่ผ่านการทดสอบ 70% ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร ออนไลน์จัดส่งทาง E-mail
4. สามารถส่งคำตอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แบบทดสอบวันรัฐธรรมนูญ คลิกที่นี่

ใบความรู้ “วันรัฐธรรมนูญ” คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 ของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาริชภูมิ

เรื่องราวที่น่าสนใจ เกียรติบัตรวันครู 2566 เกียรติบัตรออนไลน์ เกียรติบัตรคุรุสภา ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ได้รับเกีรติบัตรจาก คุรุสภา

วันหยุด 2566 วันหยุดราชการ 2566 ปฏิทิน 2566 วันหยุดธนาคาร วันหยุดเอกชน วันหยุดยาว วันไหนบ้าง เช็คที่นี่