Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

วันลาไม่มี หน้าที่ก็โดดเด่น … เหตุไฉน ! ไม่ได้เลื่อนขั้นพิเศษ

Advertisement

วันลาไม่มี หน้าที่ก็โดดเด่น … เหตุไฉน ! ไม่ได้เลื่อนขั้นพิเศษ

เพิ่มเพื่อน

ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เรื่องสำคญั ประการหน่ึงของขา้ราชการทุกหน่วยงานเห็นจะหนีไม่พน้การรอ
คำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการแต่ละคน และผลพวงของการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนก็เห็นจะหนีไม่พ้น
การวิพากษ์วิจารณ์การใช้อำนาจของผู้บังคับบบัญชาว่าไม่เหมาะสมบ้าง เลือกปฏิบัติบ้าง ไม่เป็นธรรมบ้าง และท้ายที่สุด
หากไม่สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลให้เป็นที่พอใจได้ก็คงหนีไม่พ้นการเป็นเรื่องเป็นราวถึงโรงถึงศาล
ดังเช่น

Advertisement

คดีปกครองที่จะนา มาเล่าสู่กันฟังในวนั้นซึ่งเป็ นเรื่องของข้าราชการครู(ผู้ฟ้องคดี) ที่เห็นว่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผู้ถูกฟ้ องคดีที่ 1) พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมีอคติ เนื่องจากตนได้ปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยความอุตสาหะ
ไม่หยุด ไม่ลา และมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัดได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย และเป็นผู้ประสานงาน
โครงการของโรงเรียนซึ่งควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ แต่กลับได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน 0.5ขั้น
เท่ากับผู้ที่มีวันลาจึงนำ คดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอใหย้กเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5ขั้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1โต้แย้งว่าได้ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีได้ 185คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.5
ซึ่งแม้คะแนนของผู้ฟ้องคดีจะอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น แต่การพิจารณาในภาพรวมต้องอยู่ในวงเงินและโควตาร้อยละของจำนวน
ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริงตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำ หนดดว้ยกรณีของผู้ฟ้องคดีและข้าราชการครูที่ได้คะแนนประเมิน 185คะแนน
จึงพิจารณาให้เลื่อนขั้นคนละ0.5ขั้นจากนั้นได้เสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ซึ่งต่อมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผู้ถูกฟ้องคดีที่2) ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบตามที่เสนอจึงมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี0.5ขั้น

คดีนี้มีหัลกกฎหมายที่สำคัญ คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.ศ. 2523 ซึ่งกำหนดให้นำ
กฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังค้บโดยอนุโลม โดยกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544
ข้อ 9 กำหนดว่า ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ ผู้ประเมินต้องนำผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบประเมินมาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ส่วนข้อมูลการลาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอนื่ ๆ ของข้าราชการผู้น้ันประกอบด้วย


ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีวันลาและมีผล
การปฏิบัติงานในรอบการประเมินที่โดดเด่น ควรจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ เป็นข้ออ้างที่รับฟังได้หรือไม่
และการมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีจานวน 0.5ขั้น เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่?

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีวันลาก็ไม่ได้หมายความว่า ต้องได้รับการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ

Advertisement

เนื่องจากข้อมูลการลาเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้พิจารณาร่วมกับข้อควรพิจารณาอื่นๆเท่านั้น
และเมื่อพิจารณาจากคะแนนในแต่ละหัวขอ้แล้วไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1 มีอคติ เกณฑ์การให้คะแนนก็ไม่ได้แตกต่าง
กันกับข้าราชการครูในสถานศึกษาเดียวกันและแม้ผลงานของผู้ฟ้องคดีอาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น
แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับวงเงินที่ใช้เลื่อน จึงเป็นการประเมินที่เหมาะสมและไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม
ประกอบกับวัตถุประสงค์ของการเลื่อนขั้นเงินเดือนก็เพื่อประโยชน์ตอบแทนให้แก่ข้าราชการที่ได้ประพฤติตนและ
ปฏิบัติงานให้เป็นที่ประจักษ์ตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด

ดังนั้น การพิจารณาจึงต้องพิจารณาจากความประพฤติและผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินนั้น
นอกจากนี้ผลงานที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างก็เป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาไปแล้ว และ
แม้ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประสานงานโครงการของโรงเรียน แต่ผลสำเร็จของการดำเนินงานตาม
โครงการดังกล่าวน้ันย่อมต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรในสถานศึกษาทุกฝ่ายและไม่ปรากฏข้อมูลเป็นที่
ประจักษ์ชัดว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษอย่างไร และมีผลงานโดนเด่นเหนือกว่าข้าราชการคนอื่น
อันสมควรจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแต่อย่างใด

การมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี0.5 ขั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมและชอบด้วย
กฎหมายแล้ว(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.243/2555)

คดีนี้เป็นบร รทัดฐ นการป ฏิบัติ ราชการที่ดีสำหรับข้าราชการใ นฐาน ะผู้บั งคั บบัญชาว่า
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หากได้ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ เหมาะสม และปราศจากอคติ นอกจากจะเป็นธรรมกับข้าราชการด้วยกันแล้ว ยังทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนข้าราชการในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่เห็นดว้ยกับผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา

นอกจากจะต้องพิจารณาถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงในรอบการประเมินผลงานนั้นแล้วยังต้องพิจารณาด้วยว่าผลงานมีความ
โดดเด่นเหนือกว่าข้าราชการคนอื่นหรือไม่ ไม่ใช่เพียงแค่ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ลา เท่านั้นครับ !
นายปกครอง

ที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555

You might also like