วันสตรีสากล 2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล 

162

วันสตรีสากล 2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล 

วันสตรีสากล 2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล วันสตรีสากล 2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล

advertisement

วันสตรีสากล 2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล 
วันสตรีสากล2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล

ประวัติวันสตรีสากล 2566
ภายใต้การนำของคลาร่า เซทคินผู้นำกรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าชาวเยอรมัน ได้ตัดสินใจลุกขึ้นสู้ด้วยการเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบ กดขี่ ขูดรีด ทารุณ จากนายจ้างที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคน ส่วนสตรีตั้งครรภ์มักถูกไล่ออก โดยมีการนัดพี่น้องกรรมกร แรงงานสตรีไทยให้มีการหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1907 โดยเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงให้เหลือวันละ 8 ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการภายในโรงงาน และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในการเรียกร้องครั้งนี้ แม้จะมีหลายร้อยคนถูกจับกุม แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากสตรีทั้งโลก และส่งผลให้วิถีการผลิตแบบทุนนิยมเริ่มสั่นคลอน

และในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 ข้อเรียกร้องของเหล่าบรรดากรรมกรสตรีก็ประสบความสำเร็จ เมื่อตัวแทนสตรีจาก 18 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม ครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี โดยให้ลดเวลาทำงานให้เหลือเพียงวันละ 8 ชั่วโมง มีการกำหนดให้ค่าแรงงานสตรีเท่าเทียมกับค่าแรงงานชาย มีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนั้น ยังได้มีการรับรองข้อเสนอของ คลาร่าเซทคิน ด้วยการประกาศให้วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากลเพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคความยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา

วันสตรีสากลจึงไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันท่านั้น แต่เป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย และอีกหลายประเทศได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติของตน กลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือ การเมืองก็ตาม ได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันสำคัญนี้

วันสตรีสากล 2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล 
วันสตรีสากล2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2532 ประเทศไทยจึงได้ก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นความสำคัญของสุภาพสตรีเช่นกัน นับตั้งแต่นั้นมาวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในวันสตรีสากลด้วย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จัก และเห็นความสำคัญของวันสตรีสากล

กิจกรรมวันสตรีสากล 2566
วันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด จะร่วมเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับมา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมอีกด้วย การจัดกิจกรรมงานวันสตรีสากล นั้น เพื่อเป็นการแสดงการให้เห็นถึงการต่อสู้อันยาวนาน กว่าจะได้อิสระ และความเท่าเทียมกับผู้ชาย

จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณวันสตรีสากล 2566 

การจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นประจำปี เนื่องในวันสตรีสากล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สตรีผู้สร้างประโยชน์ในสาขาอาชีพต่าง ๆ โดยผู้ที่เคยได้รับรางวัลดังกล่าว เช่น คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, สุดารัตน์ เกยุราพันธ์, ปวีณา หงสกุล ฯลฯ

advertisement

จัดนิทรรศการวันสตรีสากล 2566 

การจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับแรงงานสตรีในสมัยอดีต ว่ามีที่มาอย่างไร การถูกกดขี่ข่มเหงในเรื่อต่างๆ ทั้งเรื่องงาน และอารมณ์ทางเพศ ที่ผู้ชายทักจะใช้เป็นที่ระบายอารมณ์

วันสตรีสากล 2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล 
วันสตรีสากล2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล

ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรีวันสตรีสากล 2566 

นอกจากการจัดนิทรรศการแล้ว อาจจะมีการแนะแนว ในเรื่องของการกดขี่ทางเพศ การทำร้ายร่างกายผู้หญิง การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี อาจจะเป็นการร่วมมือของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งหากมีเหตุการณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิดความรุนแรงได้ ควรจะต้องหาทางแก้ไขเบื้องต้นอย่างไร ซึ่งการที่ผู้หญิงมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก

จะเห็นได้ว่าโลกในยุคใหม่นี้ แต่ละแห่งให้ความสำคัญและยอมรับผู้หญิงมากขึ้น การถือกำเนิดของวันสตรีสากลนี้ เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยกและการเหยียดเพศให้หมด ทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันมีบทบาทอย่างแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนของสังคม ดังนั้น”วันสตรีสากล”จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนได้แสดงความสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทัดเทียมกันได้อย่างดี

advertisement

วันสตรี สากล 2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล วันสตรีสากล 2566 วันสตรีสากลในไทย 8 มีนาคม ประวัติและกิจกรรมวันสตรีสากล

เรื่องราวที่น่าสนใจ เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบ สิทธิ์ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ 2566 https:// welfare. mof go th

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เปิดให้จองโรงแรม จองโรงแรม-ที่พัก ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เช็กที่นี่