วางเป้าการศึกษาไทยหลุด”ติดหล่ม”ใน5ปี

552

สกศ.ระดมความเห็นวางแผนการศึกษาแห่งชาติ “ดาว์พงษ์”
ย้ำต้องหาจุดที่การศึกษาไทย “ติดหล่ม” ให้เจอ
และหาทางออกจากหล่มนี้ให้ได้ภายใน 5 ปี หรืออย่างน้อยใช้เวลาในช่วง 2
ปีออกจากหล่มให้มากที่สุดถึงจะปฏิรูปสำเร็จ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2574” โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
พร้อมด้วย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมว.ศธ.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) โดย
พล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า
การระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
บุคลากรและระบบการศึกษาของประเทศครั้งนี้
ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเทียบเท่ารัฐธรรมนูญ
เพราะจะเป็นการวางแนวทางการศึกษาของชาติในอีก 15 ปีข้างหน้า
ทั้งยังเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่จะพิสูจน์ว่าประเทศจะไปตามทิศทางที่คาด
หวังไว้หรือไม่ ขณะนี้ประเทศต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย
และประชาชนก็ยังต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลในการที่จะเข้าถึงการบริการของ
ภาครัฐ โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม
เพื่อจะหลุดพ้นจากการเป็นประชากรรายได้น้อยสู่รายได้ปานกลางในอนาคตอันใกล้
ซึ่งแน่นอนว่าการศึกษาทำให้เกิดปัญญา แต่ปัญญาอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
ต้องมีการสร้างเสริมบุคลากรอย่างครบถ้วนและรอบด้าน
ให้มีความพร้อมต่อบริบทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม
ตนเชื่อมั่นว่าแผนการศึกษาฉบับนี้จะสามารถวางกรอบและบรรจุสาระสำคัญทุกอย่าง
ให้อยู่ในแผน
ทั้งยังสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้าน พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนแผนฯ
สู่การปฏิบัติ” ตอนหนึ่งว่า การจัดทำแผนการศึกษาฯ จะต้องมองไปอีก 15
ปีข้างหน้า
ฉะนั้นเราต้องถอยหลังกลับมามองว่าสภาพปัญหาที่แท้จริงและที่ผ่านมาแผนต่างๆ
มักไม่สู่การนำไปปฏิบัติ
โดยสิ่งที่ตนอยากเห็นและบรรจุอยู่ในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้มี 9 ประเด็น
ได้แก่

1.ต้องหาหล่มการศึกษาให้เจอ
หล่มที่ว่าคือสภาพปัญหาที่มีอยู่ในระบบการศึกษาไทย
และจัดทำแผนที่ออกจากหล่มนั้นให้ได้ ต้องเสร็จ ภายในช่วงแรกของแผนนี้ 5
ปีต้องหลุดให้ได้ ซึ่งมีอยู่ 6 ปัญหาหลัก เช่น การผลิตครู
ที่สังคมมองว่าครูของไม่เก่ง หลักสูตร การบริหารจัดการ ไอซีที เป็นต้น
และหล่มพวกนี้ต้องทำให้หลุดให้ได้มากที่สุดภายใน 2 ปีนี้

2.ทำแผนการศึกษาแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนและต่อเนื่อง
มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
โดยเฉพาะช่วงรอยต่อของการศึกษาที่จะต้องช่วยกันจัดระบบให้เข้มแข็งตั้งแต่
เริ่มการศึกษาจนจบการศึกษา 3.แผนต้องนำไปปฏิบัติได้จริง
เพราะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดเข้ามาจะได้สานต่อการทำงานได้
4.ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน แม้ในการทำงานอาจจะปรับเปลี่ยนแผนบ้าง
แต่เป้าหมายที่วางไว้ต้องไม่เปลี่ยน

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า 5.การกระจายอำนาจ
อยากให้ใช้ปัจจัยหรือเงื่อนไขในการเปลี่ยนผ่าน
ดูความพร้อมและความเหมาะสมเป็นหลัก
อย่าใช้ห้วงเวลาเป็นตัวกำหนดในการเปลี่ยนผ่าน
6.การประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาควรจะต้องอยู่ในแผนการ
ศึกษาฯ และต้องได้รับการประเมินด้วย 7.งานวิจัย เป็นอีกเรื่องที่อยู่ในหล่ม
ตนอยากให้มีการกำหนดกรอบชัดเจนว่าจะมุ่งงานวิจัยเรื่องใด ใครเป็นผู้ทำ
และเป็นการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 8.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินการแล้วในรูปแบบประชารัฐ และ 9.งบประมาณ
การจัดทำแผนต้องให้สอดคล้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศ
ซึ่งหากสามารถวางแผนใน 8 ประเด็นข้างต้นได้ดี
เรื่องงบประมาณก็ไม่ใช่ปัญหาที่น่าเป็นห่วง.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์