วิชาชีพชั้นสูง : ทำไมครู ต้องได้รับค่าตอบแทนและเงินเดือนที่สูง ทำไม วิชาชีพครู ต้องเป็น วิชาชีพชั้นสูง

3326
วิชาชีพชั้นสูง
วิชาชีพชั้นสูง

วิชาชีพชั้นสูง : ทำไมครู ต้องได้รับค่าตอบแทนและเงินเดือนที่สูง ทำไม วิชาชีพครู ต้องเป็น วิชาชีพชั้นสูง

วิชาชีพครู วิชาชีพชั้นสูง : สวัสดีค่ะ วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีบทความเกี่ยวกับ วิชาชีพชั้นสูง : ทำไมครู ต้องได้รับค่าตอบแทนและเงินเดือนที่สูง ทำไม วิชาชีพครู ต้องเป็น วิชาชีพชั้นสูง จากท่าน ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ มาฝากผู้อ่านทุกท่าน ค่ะ โดย เนื้อหาบทความมีดังนี้

ทำไมครูจึงได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่สูงกว่า
ทำไมวิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทำไม ทำไม ทำไม ทำไม……..
……………………………………………………………………

ผมได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และมีส่วนร่วมในเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือ ท่านอาจารย์ ดร.ดิเรก พรสีมา นักการศึกษาคุณภาพมือหนึ่งของประเทศ และอดีตเลขาธิการคุรุสภาว่า
1. เมื่อประมาณปี พ.ศ.2537 (ถ้าผิดพลาดต้องขออภัย ดร.ดิเรกฯ)มีนักการธนาคารและนักการเมืองระดับรัฐมนตรีที่ห่วงใยประเทศชาติ ได้ประชุมปรึกษาหารือกันโดยในขณะนั้น ดร.ดิเรกฯเพิ่งกลับจากการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพูดคุยด้วย
2. หัวข้อสนทนาคือคุณภาพการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ
3. ทำไมประเทศไทยจึงยังล้าหลังถ้าเทียบกับประเทศสิงค์โปร์ ประเทศญี่ปุ่นฯลฯ

4. จึงได้มีการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มประเทศเหล่านั้นและมองประเทศไทย มีข้อค้นพบว่า
4.1 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายการศึกษา มีแต่แผนการศึกษาชาติ ซึ่งถ้านักการเมืองไม่พอใจ ก็ใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา และทำได้ง่าย คณะบุคคลกลุ่มนี้จึงคิดและวางแนวทางให้มี พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ซึ่งนักการเมืองจะเปลี่ยนแปลงตามอำเภอใจไม่ได้
4.2 ประเทศที่เจริญรุดหน้า ล้วนแล้วแต่มีกฎหมายการศึกษา คัดเลือกจูงใจให้คนเก่งที่สุดมาเป็นครู และให้เงินเดือนหรือผลตอบแทนที่สูงกว่าวิชาชีพใดๆ เพราะถ้าครูเก่ง ก็จะพลอยทำให้เด็กเก่ง
4.3 ได้มีการไปสอบถามความต้องการการเรียนต่อและประกอบอาชีพจากโรงเรียนที่ผลิตเด็กเก่งๆออกมาหลายโรงเรียนเช่นโรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยาฯลฯ อีกหลายโรงเรียน คำตอบที่ได้รับคือเด็กเก่งๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่จะเรียนแพทย์ เภสัชฯ วิศวกรรม ไม่มีใครสักคนบอกว่าจะเรียน “ครู”
4.4 คณะบุคคลเหล่านั้นจึงมีแนวคิดที่จะให้เด็กเก่งๆมาเป็นครูแต่ต้องจูงใจด้วยค่าตอบแทนที่สูงกว่า
4.5 คณะได้ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเรื่องค่าตอบแทนที่สูงกว่า ได้รับคำตอบว่าคงไม่ได้ เพราะเรียนปริญญาตรี 4 ปี เท่ากัน จะรับเงินเดือนราชการและค่าตอบแทนที่สูงกว่ากันได้อย่างไร
4.6 จากข้อมูลทั้งหมด จึงได้ก่อเกิด พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
4.7จากข้อ 4.5 จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ครูรุ่นหลังเรียนปริญญาตรี 5 ปี และ มีการออก พรบ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผลตอบแทนค่าวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อีก 5,600 บาทที่มี “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” นอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท รวมถึง “ผู้บริหารสถานศึกษา/การศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร”
4.8 ผลจากการดำเนินการ ข้างต้นทำให้เกิดปรากฎการณ์ เด็กที่จบ ม.6 เลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มากขึ้น คะแนนของสาขาวิชานี้สูงขึ้น
4.9 นอกจากการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ในระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว กฎหมายการศึกษาหลายฉบับยังได้บัญญัติเนื้อความสำคัญว่า “วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง” การบัญญัติเช่นนี้มิได้มีเจตนาเพื่ออวดอ้างตัวเองว่าสูงกว่าใคร แต่มีเจตนาเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้ตระหนักตลอดเวลาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่คือรับผิดชอบชีวิตทั้งชีวิตของนักเรียนเพราะทุกอาชีพต้องผ่านการสร้างโดยครู ทั้งนั้น และยังต้องรับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาติด้านการศึกษา อีกด้วย

ความห่วงใย….ถ้ามีการยกเลิก พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และประกาศใช้ พรบ การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ที่เข้าสู่การพิจารณาขณะนี้ ผมยืนยันว่าประเทศไทยจะกลับเข้าสู่วังวนเดิมคุณภาพการศึกษาลดลง เพราะคนเก่งไม่มาเป็นครู เนื่องจาก ร่าง พรบ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ จะทำให้ค่าตอบแทนวิทยฐานะที่เคยได้รับ หายไป เพราะมีการยกเลิก “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” มีการยกเลิก “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร”การยกเลิกดังกล่าวทำให้ไม่เป็นไปตาม พรบ เงินเดือน เงินวิทยฐานะของครู มีการใช้คำว่า “หัวหน้าสถานศึกษา” แทนคำว่า “ผู้อำนวยการสถานศึกษา” คำว่า “หัวหน้าสถานศึกษา” ไม่มีปรากฏใน พรบ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ครู จึงจะไม่ได้ค่าตอบแทนวิทยฐานะ และยังมีการยกเลิกความสำคัญว่า “วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง” ซึ่งจะทำให้ความตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบลดลงและหายไป การทำงานเพียงเพื่อให้หมดเวลาเป็นวันๆก็จะมาแทนที่
เรื่องค่าตอบแทนที่หายไปนั้น ใครเห็นว่าไม่จริงและเป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ผมท้า Debate ทุกเวที จะนำเสนอด้วยเหตุผลที่ปรากฏในร่างกฎหมายฉบับใหม่ ให้เป็นที่ประจักษ์

ด้วยความห่วงใยในอนาคตทางการศึกษาของชาติ และห่วงใยในสวัสดิการและจิตวิญญาณของครูรุ่นน้องที่จะหายไปอย่างแน่นอน

รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
15 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ 1 กราบขอบพระคุณท่าน ดร.ดิเรก พรสีมา สำหรับข้อมูลที่มาของ พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2. กราบขออภัย ท่าน ดร.ดิเรก พรสีมา ถ้าข้อมูลที่ผมเขียนที่มาของ พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพี้ยนไปบ้างก็เนื่องจากความทรงจำของผม

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ บทความ วิชาชีพชั้นสูง : ทำไมครู ต้องได้รับค่าตอบแทนและเงินเดือนที่สูง ทำไม วิชาชีพครู ต้องเป็น วิชาชีพชั้นสูง จาก ดร. รัชชัยย์ ศรสุวรรณ เป็นอย่างสูงค่ะ