วิทยฐานะครู ใหม่ 2564 อ่านสรุปเกณฑ์วิทยฐานะครู PA 2564

13086

วิทยฐานะ ครู วิทยฐานะ PA 2564

Advertisement

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี วิทยฐานะครู ใหม่ 2564 อ่านสรุปเกณฑ์วิทยฐานะครู PA 2564 มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่ง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ ประกาศเกณฑ์ วิทยฐานะครู PA 2564 อย่างเป็นทางการโดยคุณครูสามารถเข้่าอ่านหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู 2564 ว.9 เกณฑ์ PA ใหม่ ปี 2564 ดาวน์โหลดเกณฑ์วิทยฐานะครู ใหม่ ว.9/2564 ที่นี่

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณครู ครูอัพเดตดอทคอม จึงได้สรุปเกณฑ์วิทยฐานะครู 2564 ดังนี้ค่ะ

รอบการประเมิน หมายถึง ช่วงระยะเวลาในการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลงซึ่งกำหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นปีงบประมาณหมายความว่า ประเมินตามปีงบประมาณ คือวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ยื่นข้อตกลงพัฒนางาน เมื่อสิ้น 30 กันยายน 2564 ก็จะต้องได้รับประเมิน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน หมายความว่า ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด พฤติกรรม หรือคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังการเรียนรู้

ข้อตกลงในการพัฒนางาน หมายความว่า ข้อตกลงที่ครูได้เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อแสดงเจตจำนงว่า ภายในรอบ การประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามวิทยฐานะ และสอดคล้องกับเป้าหมาย บริบทของสถานศึกษาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกย่อว่า ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินวิทยฐานะแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา ห้หมายความถึง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้วย 

นักเรียน ให้หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับบริการ

สรุปนิยาม วิทยฐานะครู 2564

สรุปเกณฑ์วิทยฐานะครูชำนาญการ

คุณสมบัติ ระยะเวลา ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

การพัฒนางาน มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่งครู ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมินโดยต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หากปีใดถูกลงโทษไม่ให้นำระยะเวลาปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติ

เงื่อนไขการลดระยะเวลา กรณีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการลดระยะเวลา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ลดระยะเวลาเหลือ 3 ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางาน 2 รอบการประเมิน และเกณฑ์คุณธรรมต้องไม่ได้ รับโทษ ลดเหลือ 3 ปี

ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน

Advertisement

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์ที่ผู้ขอทำขึ้นและนำไปใช้จริงไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่สอดคล้องกับแผน โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นสภาพปัญหาที่มา แรงบันดาลใจ

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนผลงานนักเรียนที่เกิดขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน นำเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ใช้กรรมการ 3 คน โดยประเมินผ่าน DPA

วิทยฐานะครูชำนาญการ 2564

สรุปเกณฑ์วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

คุณสมบัติ ระยะเวลา ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 

การพัฒนางาน มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่งครู ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมินโดยต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หากปีใดถูกลงโทษไม่ให้นำระยะเวลาปีนั้นมาใช้เป็นคุณสมบัติ

เงื่อนไขการลดระยะเวลา กรณีมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการลดระยะเวลา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ลดระยะเวลาเหลือ 3 ปีติดต่อกัน มีการพัฒนางาน 2 รอบการประเมิน และเกณฑ์คุณธรรมต้องไม่ได้ รับโทษ ลดเหลือ 3 ปี

ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์ที่ผู้ขอทำขึ้นและนำไปใช้จริงไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่สอดคล้องกับแผน โดยมีรูปแบบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นสภาพปัญหาที่มา แรงบันดาลใจ

ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนผลงานนักเรียนที่เกิดขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน นำเสนอเป็นไฟล์วีดิทัศน์ไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ใช้กรรมการ 3 คน โดยประเมินผ่าน DPA

 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2564

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า วิทยฐานะครู ใหม่ 2564 อ่านสรุปเกณฑ์วิทยฐานะครู PA 2564 จะมีประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/