วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย

3604
วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย
วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย

วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กคศ. เผยแพร่ข้อมูลคาบคืบหน้าของวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ โดย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดประชุม ครั้งที่ 9/2563 ได้เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ สำหรับตำแหน่งครู ซึ่งมีประเด็นการคงวิทยฐานะเผยแพร่ออกมาด้วยค่ะ

โดยคุณครูจะต้องทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ. เป็นรายปี ซึ่งเป็นลักษณะของการที่ผู้บริหารสามารถเข้าถึงครู และห้องเรียนมากยิ่งขึ้นจะทำให้ได้รับทราบปัญหา และสามารถนำมากำหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และยังเป็นการลดกระบวนการและขั้นตอน โดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นการลดภาระ  ในการจัดทำเอกสารและงบประมาณเกี่ยวกับการประเมิน เกิดการเชื่อมโยง บูรณาการในระบบการประเมินวิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน ทำให้ลดความซ้ำซ้อน และมี Big data ในการบริหารงานบุคคลสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

โดย กำหนดให้ข้าราชการครูทุกคนทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
และ ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

โดยมีรอบการประเมินปีงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะใช้เป็นผลการประเมิน เพื่อคงวิทยฐานะ (มาตรา 55) และใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

สำหรับการยื่นคำขอ ให้ยื่นได้ตลอดปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยหากยื่นไว้แล้ว ต้องได้รับแจ้งมติไม่อนุมัติก่อน จึงจะยื่นในวิทยฐานะเดิมได้

วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย
วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย

 

 

วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย
วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย

และในส่วนของ เกณฑ์การตัดสินในแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 สำหรับการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 75 และร้อยละ 80 สำหรับการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามลำดับ

วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย
วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย

 

 

วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย
วิทยฐานะใหม่ ทำข้อตกลงพัฒนางานร่วมกับ ผอ.ทุกปี มีการคงวิทยฐานะ พร้อมใช้เลื่อนเงินเดือนด้วย

อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่

และหากมีประกาศใช้เกณฑ์วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะประกาศในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ครูอัพเดตดอทคอม จะได้นำมาเผยแพร่ให้คุณครูทราบอย่างแน่นอนค่ะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ เห็นชอบแล้ว ว.21 ว.17 ทำคู่ขนานได้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 จาก ก.ค.ศ.ค่ะ