วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกครู Trendวิธีค้นหารายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึก ในฐานข้อมูลบัญชีสื่อ สพฐ.

วิธีค้นหารายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึก ในฐานข้อมูลบัญชีสื่อ สพฐ.

Advertisement

วิธีค้นหารายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึก ในฐานข้อมูลบัญชีสื่อ สพฐ.

กำหนดการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2564 มีดังนี้

รอบที่ 1  วันที่ 22 มกราคม 2564    รอบที่ 2 วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้สถานศึกษามีรายการสื่อการเรียนรู้ให้เลือกซื้อมากขึ้น นอกเหนือจากรอบการเผยแพร่ดังกล่าว สถานศึกษาก็สามารถเลือกรายการสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบได้ตลอดเวลา

ในปีการศึกษา 2564 สพฐ.ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเดิมในการจัดซื้อหนังสือเรียน ดังนี้

1. สื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ในสถานศึกษาแล้ว และใบอนุญาตที่ปกหลังของหนังสือเรียนมีอายุครบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการปรับปรุงหลักสูตร และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 สพฐ.จึงอนุญาตให้สถานศึกษาสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้ต่อไปอีกจนกว่าจะมีการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ยกเว้นสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีสาระภูมิศาสตร์อยู่ในเล่ม และสาระเทคโนโลยี ทุกระดับชั้น ให้ใช้ฉบับที่จัดทำตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. สื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สถานศึกษาใช้หนังสือเรียนที่จัดทำใหม่ ในทุกระดับชั้น ซึ่งปกหลังของหนังสือเรียนจะมีใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์เอกชน

3. กรณีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 กลุ่มการเรียนรู้ ในปี 2563 เป็นต้นไป โดยชื่อเดิม “กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และชื่อเดิม “กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี” เปลี่ยนเป็น “กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ” เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การตรวจประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ และการใช้สื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา สพฐ. จึงอนุโลมให้จัดซื้อหรือใช้หนังสือเรียนได้ทั้งฉบับที่ใช้ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้เดิมและใช้ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ได้

สำหรับหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ชื่อเดิม) หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ชื่อใหม่) สถานศึกษาจะพิจารณาเลือกใช้หนังสือเรียนที่จัดทำใหม่ โดยที่ปกหลังของหนังสือเรียนจะมีใบประกันคุณภาพสื่อการเรียนรู้ของสำนักพิมพ์

ไปดูวิธีการค้นหาหนังสือในระบบฐานข้อมูลของ สพฐ.กันเลยค่ะ
1. คุณครูเข้าเว็บไซต์ ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (obec.go.th)

วิธีค้นหารายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึก ในฐานข้อมูลบัญชีสื่อ สพฐ.

เลือกบัญชี หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามที่ต้องการ

วิธีค้นหารายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึก ในฐานข้อมูลบัญชีสื่อ สพฐ.

Advertisement

เลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ระดับชั้น สำนักพิมพ์ และประเภท

วิธีค้นหารายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึก ในฐานข้อมูลบัญชีสื่อ สพฐ.

 

วิธีค้นหารายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึก ในฐานข้อมูลบัญชีสื่อ สพฐ.

วิธีค้นหารายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึก ในฐานข้อมูลบัญชีสื่อ สพฐ.

 

วิธีค้นหารายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึก ในฐานข้อมูลบัญชีสื่อ สพฐ.

ผลการค้นหาจะปรากฏรายชื่อหนังสือเรียนตามที่ต้องการค่ะ

 

Advertisement

วิธีค้นหารายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึก ในฐานข้อมูลบัญชีสื่อ สพฐ.

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล วิธีค้นหารายชื่อหนังสือเรียน และแบบฝึก ในฐานข้อมูลบัญชีสื่อ สพฐ.  จาก สพฐ.ค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments