วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)

1169

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565) กระทรวงการคลังเปิดให้สมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ปี 2565 สำหรับคนเก่าและคนใหม่ ก็ต้องมีการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด  โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)

ช่วงเวลาสำหรับ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรประชารัฐ หรือ บัตรคนจน) 2565 รอบใหม่
เริ่มตั้งแต่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565
ช่องทาง ลงทะเบียนบัตรประชารัฐ 2565 รอบใหม่ ประกอบด้วย 2 ช่องทางด้วยกัน คือ
1. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผ่านเว็บ กระทรวงการคลัง https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th

สำหรับวิธีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แบบออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้ครับ

1.ไปที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th

2. หลังจากที่เข้าเว็บไซต์แล้ว ให้กรอก รหัสประจำตัวประชาชน หลังจากนั้นให้กดตรวจสอบ ดังภาพ

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)

3. เมื่อระบบทำการตรวจสอบผ่านแล้ว จะให้ท่านกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกล เบอร์โทร และ เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม ขั้นตอนถัดไป ดังภาพ

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)

4. หลังจากนั้นให้ทุกกรอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ รายได้ ให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม ขั้นตอนถัดไป

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)
วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)

5. ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึกข้อมูล จะถือเป็นการสิ้นสุดการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แบบออนไลน์ ครับ

5. ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึกข้อมูล จะถือเป็นการสิ้นสุดการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แบบออนไลน์ ครับ
5. ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึกข้อมูล จะถือเป็นการสิ้นสุดการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แบบออนไลน์ ครับ

6. ท่านสามารถตรวจสอบ ผลการลงทะเบียนได้ที่นี่ >> ลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลิงก์ลงทะเบียน บัตรคนจน ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

2. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่
– สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
– ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
– สำนักงานเมืองพัทยา
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
– ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
– ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนสมัครบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
เป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้
– ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
– ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง
– บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ
– ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
– ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
– ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
– ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
– ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของ ครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)
– ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือถ้ามีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา และ/หรือ ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่หรือ
ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
– ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
– ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
– ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
– ผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ
ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ได้แก่ วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th
เช็กผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (ประกาศทุกวันศุกร์)
ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรประชารัฐ หรือ บัตรคนจน) 2565 รอบที่ 1
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565
ประกาศผลภายในวันที่ 16 กันยายน 2565
ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรประชารัฐ หรือ บัตรคนจน) 2565 รอบที่ 2
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2565
ประกาศผลภายในวันที่ 23 กันยายน 2565
ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรประชารัฐ หรือ บัตรคนจน) 2565 รอบที่ 1
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2565
ประกาศผลภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรประชารัฐ หรือ บัตรคนจน) 2565 รอบที่ 4
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2565
ประกาศผลภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรประชารัฐ หรือ บัตรคนจน) 2565 รอบที่ 5
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565
ประกาศผลภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรประชารัฐ หรือ บัตรคนจน) 2565 รอบที่ 6
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2565
ประกาศผลภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรประชารัฐ หรือ บัตรคนจน) 2565 รอบที่ 7
ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14 – 19 ตุลาคม 2565
ประกาศผลภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

กรณีผ่านคุณสมบัติ
ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือธนาคารกรุงไทย โดยสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติ
ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ให้พิจารณาใหม่ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือช่องทางอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด เริ่มตั้งแต่ 9 – 31 มกราคม 2566
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรประชารัฐ หรือ บัตรคนจน) 2565  เป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดภาระค่าครองชีพ เช่น
– ค่าซื้อสินค้า 200-300 บาท
– ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
– ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีเป็นกลุ่มเปราะบาง จะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
– เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน (ตามที่จ่ายจริง)
– เงินช่วยค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน (ตามที่จ่ายจริง)
– เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
– ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นพ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กต่างๆ จะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมโครงการ
– เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50-100 บาท (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้)
ข้อควรทราบเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรประชารัฐ หรือ บัตรคนจน) 2565 รอบที่ 4
คนในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามีภรรยา ที่เป็นคู่สมรสกันก็สามารถลงทะเบียนได้ทั้งคู่ ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ ดังนั้น หากผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิทั้งสามีและภรรยา
ในการลงทะเบียนหากมีการบันทึกข้อมูล ในระบบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ด้วยเหตุนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูล

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http://welfare.mof.go.th

– เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์บัตรคนจน เช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

– ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการ แห่ง รัฐ 2565 https://www.welfare.mof.go.th บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือหลายคนมักเข้าใจผิดว่าเป็นเว็บไซต์ mot. go.th ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรคนจน บัตรประชารัฐ 

– ลิงก์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลิงก์ลงทะเบียน บัตรคนจน ตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565

– วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ แบบออนไลน์ (5 ก.ย. 2565 ถึง 19 ต.ค. 2565)

– ประกาศผลการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลิงก์ประกาศผล บัตรคนจน ตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 

– ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565