วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกครู Trendวิธีลงทะเบียน สพฐ. อบรมออนไลน์ จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนา นวัตกรรม รับ เกียรติบัตรออนไลน์

วิธีลงทะเบียน สพฐ. อบรมออนไลน์ จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนา นวัตกรรม รับ เกียรติบัตรออนไลน์

Advertisement

วิธีลงทะเบียน สพฐ. อบรมออนไลน์ จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนา นวัตกรรม รับ เกียรติบัตรออนไลน์

สพฐ. เดินหน้ากิจกรรม 12 สัปดาห์ “ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” เรียนรู้วิถีใหม่ เต็มใจพัฒนา อาสาเปลี่ยนแปลง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรม “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning “ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมทั้งสามารถเลือกพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและความสนใจ เกิดการเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด อยู่ร่วมอย่างปลอดภัยและมีความสุข ขับเคลื่อนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทพื้นที่เป็นฐาน รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาบนฐานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองเป้าหมายตามบริบท “AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า “วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถพัฒนาและใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning เป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและบริบทพื้นที่ โดยกำหนดการดำเนินกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนในลักษณะ “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning” มีเป้าหมายในการส่งเสริมและร่วมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 349 โรงเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการพลิกโฉม (Transform) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท โดยจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมพัฒนาระหว่าง สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

โดยในวันเปิดตัวโครงการ มีสวนสนุกแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ 5 ห้องด้วยกัน ประกอบด้วย ห้องที่หนึ่ง “ครูขอบอก” ห้องที่สอง “Tips Tricks Tools ห้องที่ 3 “ปั้นครูเป็น Youtuber” ห้องที่สี่ “Fab Lab นวัตกรน้อย” และห้องที่ห้า “ห้องเรียนเชิงบวก” รวมถึงต่อเนื่องแบบเข้มข้นกับกิจกรรมต่างๆอีก 12 สัปดาห์ ในการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ Active Learning รูปแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป”

ศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เรื่อง/ภาพ

>คลิกที่นี่ เพื่อลงทำเบียนเข้าอบรม12สัปดาห์พัฒนานวัตกรรม

วิธีลงทะเบียน สพฐ. อบรมออนไลน์ จัดกิจกรรม 12 สัปดาห์ พัฒนา นวัตกรรม รับ เกียรติบัตรออนไลน์

1.ต้องเตรียมรูปภาพของตนเอง ไฟล์ jpg ขนาดไม่เกิน 2 Mb 

Advertisement

2ในการเลือกรร.ต้องเช็กชื่อโรงเรียนของท่านก่อนว่าอยู่ใน รายชื่อ 349 โรงเรียนหรือไม่ โดยพิมพ์ชื่อลงไป ถ้าขึึ้นชื่อรร.สามารถเลือกได้เลย

3.ในกรณีที่ไม่มีรายชื่อ 349 รร. ให้กรอกชื่อรร.ลงในอีกช่อง

>คลิกที่นี่ เพื่อลงทำเบียนเข้าอบรม12สัปดาห์พัฒนานวัตกรรม

>>คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

>>คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักการอบรม 12สัปดาห์พัฒนานวัตกรรม

Advertisement

https://inno.obec.go.th/activelearning/

ครูอัพเดตดอทคอม ขอบคุณที่มา : https://inno.obec.go.th/activelearning

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments