Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

วิป 3 ฝ่ายเห็นชอบ ควบรวม ร.ร.ขนาดเล็กจำนวน 10,971 โรง

Advertisement

วิป 3
ฝ่ายเห็นชอบ”สปท.-ศธ.”ร่วมพัฒนาอาชีวศึกษา-ปรับคุณภาพร.ร.ขนาดเล็ก
พร้อมให้ก.ท่องเที่ยวฯ-สปท.-สถาบันพละร่วมถกตั้ง “ม.กีฬาชาติ”

เพิ่มเพื่อน

เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
การประชุมคณะกรรมการประสานงานระหว่างรัฐบาล
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)
หรือวิป 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา
ได้พิจารณาแผนการปฏิรูปด้านการศึกษาที่สปท.เสนอ คือ
1.การอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) กับผู้ประกอบการเอกชนต่างๆ
ในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนอาชีวศึกษามีงานทำทั้งระหว่างเรียนและหลัง
จบการศึกษาไปแล้ว
ซึ่งสปท.เสนอว่าต้องการให้รัฐบาลขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบ
ขณะที่กระทรวงศึกษาและกระทรวงแรงงานที่มาชี้แจงต่อที่ประชุม ก็เห็นด้วย
พร้อมระบุว่ามีแผนการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว
โดยอยู่ในรายการรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบและให้คณะกรรมาธิการ(กมธ.)ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้าน
การศึกษา สปท. ทำงานร่วมกับทั้ง 2 กระทรวงนี้เพื่อให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

Advertisement

Advertisement

นาย
สุวพันธุ์ กล่าวอีกว่า
2.การบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประมาณ 15,000 โรง
ซึ่งสปท.เสนอมาตรการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการให้
ควบรวมด้วยกัน โดยมีโรงเรียนที่จะควบรวมได้ 10,971 โรง
ส่วนที่ไม่ถูกควบรวมเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
หรือเป็นโรงเรียนที่แต่ละแห่งอยู่ห่างระหว่างกันเกิน 6 กิโลเมตร
ขณะเดียวกัน
กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
มีแผนการทำงานในเรื่องนี้อยู่แล้ว
ดังนั้นที่ประชุมเห็นชอบที่กมธ.ปฏิรูปการศึกษาฯ
จะไปทำงานร่วมกับสพฐ.ในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
ติดตามประเมินผลเพื่อเร่งรัดงานดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จ
เพราะเป็นเรื่องที่มีปัญหามานานแล้ว
ทั้งหมดนี้ถือว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสปท.เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผน
งานของกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้
ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของ สปท.
เรื่องการบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พร้อมร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….
ซึ่งจะให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยดังกล่าวประจำ 4 ภาค
แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอว่าควรตั้งมหาวิทยาลัยนี้ที่เดียว
และที่เหลือให้ตั้งเป็นวิทยาเขต อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ไปพิจารณาในแง่ของความเหมาะสม
สาขาวิชาที่ควรมี และต้องเกิดความไม่ซ้ำซ้อน
เพราะตอนนี้มีสถาบันการพลศึกษาทั่วประเทศ 17 แห่ง โรงเรียนกีฬา 13 โรง
ทั้งนี้ ที่ประชุมวิปฯ จึงมอบหมายให้ สปท. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ
และสถาบันการพลศึกษา
ไปหารือร่วมกันในรายละเอียดเพราะแต่ละฝ่ายยังเห็นต่างกันอยู่
เพื่อให้ข้อสรุปที่นำไปสู่การดำเนินงานพร้อมกับปรับปรุงร่างพ.ร.บ.จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
เพราะการกีฬาเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนในหลายด้าน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 30 มิ.ย. 2559

You might also like