ว.13 /2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตัวอย่างการนับหน่วยกิต

1794

 

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

ว.13 /2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตัวอย่างการนับหน่วยกิต

ว.13 /2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตัวอย่างการนับหน่วยกิต เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยนำหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกซึ่งหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมิได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา แขนงวิชา วิชาเอก ที่ศึกษาไว้

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 ก.ค.ศ. จึงกำหนดเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลโดยมีมติกำหนดแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต โดยให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพิจารณาและดำเนินการนับหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษาที่ตรงกับประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัครจากใบรายงานผลการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา Transcript ดังนี้

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้นๆไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้นๆในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตและในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิตรวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ทั้งนี้การพิจารณานับหน่วยกิตของผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกผลเป็นประการใดให้เป็นที่สุด สำหรับการตรวจสอบคุณวุฒิที่กคศรับรองให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ ว.13 /2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตัวอย่างการนับหน่วยกิต ทั้งหมด คลิกที่นี่

 

 

ว13-2564-แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ว13-2564-แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

 

 

ว13-2564  ว13-2564-แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
ว13-2564 ว13-2564-แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล ว.13 /2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตัวอย่างการนับหน่วยกิต จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (otepc.go.th) ค่ะ