ว 3/2563 แนวปฏิบัติรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา จากต่างประเทศ

3731

ว 3/2563 แนวปฏิบัติรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา จากต่างประเทศ

เรื่อง แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค. ที่ ศธ ๑๓๐๔ (สนร.)/๒๒๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

๒. แบบคําขอรับรองคุณวุฒิฯ และตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิ ของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สําหรับแนวทางการรับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ดําเนินการตามที่ ก.ค. กําหนดไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. ให้ยกเลิกแนวปฏิบัติ และแนวทางที่กําหนดไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒

๒. กําหนดแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

ว 3/2563 แนวปฏิบัติรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา จากต่างประเทศ
ว 3/2563 แนวปฏิบัติรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา จากต่างประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้ากข้อมูลด้านล่างครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มหนังสือสอบถามการสำเร็จการศึกษา

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ตรวจสบการสำเร็จการศึกษา

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.