ว 4849 การจัดสรร ตำแหน่ง พนักงานราชการ

3088

 

Advertisement

การจัดสรร ตำแหน่ง พนักงานราชการ

เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดการจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงาน
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะใช้ตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรได้ เมื่อได้รับแจ้งเรื่อง
งบประมาณแล้ว และไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการ หากผู้ใด
ประสงค์จะบรรจุเป็นข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่องค์กรกลางกำหนด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

Advertisement

ว 4849 การจัดสรร ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ที่ ศธ 04009-ว4849 ลว. 2 พ.ย. 64_การจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย – บัญชีรายละเอียดการจัดสรร

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลและ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51187

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/