ว 5/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2257

 

ว 5/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว 5/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว 5/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๒๐๖.๔/ว ๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่าง ๆ ได้เสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณารับย้าย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาข้ามขนาดสถานศึกษาเกินกว่า ๑ ขนาด และขออนุมัตินำตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาที่ว่าง เพื่อใช้ในการรับย้าย กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่ม 2 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป โดยขอยกเว้นข้อความในวิธีการข้อ ๑.๑ ความว่า”ก่อนกำหนดการส่งคำร้องขอย้ายประจำปี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน” ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ กศจ. ดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดหราบ

ว 5/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว 5/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.