ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3937
ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
๒. หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
๓. หนังสือสำนักงาน กค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
๔. หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
๕. หนังสือสำนักงาน กคศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๖. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๗. หนังสือสำนักงาน กค ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๘ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. การให้ได้รับงินเดือนในตำแหน่งแลวิทยฐนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ให้ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุง
มตรฐาตำแหงแลมาตฐานวิทยฐานของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒-๘ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้.

๑. ให้ยกเลิกมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๘
๒.กำหนดมาตฐานตำแหน่งและมาตฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และการให้ได้รับเงินเดือนในตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชชีพ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

๓ .กำหนดบทเฉพาะกาลในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้.

๓.๑ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยู่ก่อนวันที่มตฐนตำแหงและมตฐนวิทยฐนะนี้ใช้บังคับ ให้ใช้คุณมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและวิทยฐานะ
ตามมาตรฐานตำแหงและมาตฐานวิทยฐนะเดิม ได้อีกเพียง ๑ ครั้ง ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด
ไว้ในหลักกณฑ์และวิธีการให้ข้ารชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
๓.๒ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา อยู่ก่อนวันที่มาตฐาตำแหน่และมาตรฐานวิทยฐานะนี้ไช้บังคับ ให้ใช้มาตรฐาน
ตำแหน่งและมาตฐานวิทยฐานะเดิม และให้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งที่กำหนด
ให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาในมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะเดิม จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะราย
ทั้งนี้ การใดที่อยู่ระหว่างดำเนิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑-๘ ก่อนมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียด

 

ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.