ว30/2564 การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

2210

ว30/2564 การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

Advertisement

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๕ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) โดยได้กำหนด
ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
และกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ – ๘ ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ – ๘

กำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ค. (๒)ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับการนำตำแหน่งอย่างอื่น
ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าไข่ใช้เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ทุกกรณี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

Advertisement

ทั้งนี้ การใดที่ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ – ๘ อยู่ก่อนการกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ.
เทียบเท่าใหม่นี้ มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ว30/2564 การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณจ้อมูล ว30/2564 การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จาก ก.ค.ศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/