อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเกียรติบัตร

9686

ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 Tony Wagner อาจารย์และผู้ร่วมก่อตั้ง Change Leadership Group แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดให้ความสำคัญกับ ‘ทักษะทางด้านอารมณ์’ หรือ Soft Skills มากเป็นพิเศษ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความเป็นผู้นำ ฯลฯ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีทักษะอื่น ๆ ที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน ซึ่งสามารถเขียนออกมาเป็นสูตรในเชิงวิชาการได้ว่า 3R x 7C

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C
 3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)

 7C ได้แก่
Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)

 

หลักสูตรนี้คุณครูต้องผ่าน 80% ถึงจะได้รับเกียรติบัตร ถ้าไม่ผ่านจะมีเมล์ส่งเข้าให้กดดูคะแนนเท่านั้น แต่ถ้าผ่าน จะมีเมล์อีกฉบับ ส่งเกียรติบัตรให้ทันทีค่ะ ถ้าไม่มีเมล์เกียรติบัตรส่งเข้า คุณครูสามารถลองทำแบบทดสอบอีกรอบได้เลยนะคะ

 

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร