ศธ. – กรมอนามัย ยันพร้อมเปิดเรียน !!! มุ่งตัดความเสี่ยง-สร้างภูมิคุ้มกัน

1134
ศธ. - กรมอนามัย ยันพร้อมเปิดเรียน !!! มุ่งตัดความเสี่ยง-สร้างภูมิคุ้มกัน
ศธ. – กรมอนามัย ยันพร้อมเปิดเรียน !!! มุ่งตัดความเสี่ยง-สร้างภูมิคุ้มกัน

ศธ. – กรมอนามัย ยันพร้อมเปิดเรียน !!! มุ่งตัดความเสี่ยง-สร้างภูมิคุ้มกัน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทองปลัด ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและแผนเผชิญเหตุกรณีป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา โดยนางสาวตรีนุช กล่าวตอนหนึ่งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศธ.มีความตั้งใจพยายามให้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เด็กไม่หยุดกระบวนการเรียนรู้ทั้งการเรียนภายใต้ 5 รูปแบบ ได้แก่ ON-SITE, ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก และขณะนี้โรงเรียนยังได้ประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม ให้ผ่านทั้งหมด44 ข้อใน Thai Stop COVID ทั้งนี้ในส่วนของครูและนักเรียนก็ได้มีการประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai รวมถึงยังมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุไว้รับมือหากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วย อีกทั้ง ศธ.ยังได้มีการจัดตั้งศูนย์วอรูมโควิด-19 ซึ่งมีนายสุภัทร เป็นประธานด้วย เพื่อที่จะรวบรวมรับฟังปัญหาของแต่ละพื้นที่ นำไปสู่การแก้ไข สำหรับเรื่องวัคซีน รัฐบาลก็เห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญจึงให้ครูเป็นกลุ่มแรกในการได้รับวัคซีน และ ศธ.ก็พยายามอย่างเต็มที่ให้ครูทุกคนได้รับวัคซีนอย่างเร็วที่สุด

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จากผลการสำรวจอนามัยโพล เรื่อง ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 และการเปิดเรียนเดือนมิถุนายน 2564 ในช่วงวันที่ 18-24 พ.ค. 2564 พบว่า ประเด็นที่ผู้ปกครองมีความกังวลสูง 3 อันดับแรก ได้แก่การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของครูและนักเรียน ร้อยละ 33.1 การจัดภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ร้อยละ 22.8 และโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของสาธารณสุข ร้อยละ 15.3

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้สถานศึกษาต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ดังนี้

1.สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 6 มิติ ประกอบด้วย ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค , การเรียนรู้ , การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส , สวัสดิภาพและการคุ้มครอง , นโยบาย และการบริหารการเงิน

2.ประเมิน’สถานศึกษา’ก่อน ‘เปิดเทอม’ ให้ผ่านทั้งหมด 44 ข้อใน Thai Stop COVID

3.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและประชาชนทุกคนประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai ของตนเองก่อนออกจากบ้านทุกวัน

4.ยกระดับความปลอดภัย 6 พลัส คูณ 6 มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตราการเฉพาะ

5.6 พลัสมาตรการหลัก DMHT-RC อยู่ห่าง สวมแมส หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ลดแออัด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม

6.6 มาตรการเสริม SSET-CQ ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้แอปไทยชนะ คัดกรองทุกคนกักตัวเองเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง

7.มาตรการเฉพาะ กรณีรถรับส่งนักเรียน หอพักนักเรียน สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ และเฉพาะความพิการ

8.กำกับติดตามประเมินผลร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษารายงานผลผ่านระบบ MOE (COVID-19)

“สำหรับการเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมและแผนเผชิญเหตุกรณีป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษานั้น กรมอนามัยได้รับความร่วมมือจาก ศธ.สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกันจัดทำแนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา(เล่มสีเหลือง) ได้ดำเนินงานนำร่องในกลุ่มโรงเรียนที่มีเรือนพักนอนในสถานศึกษาจำนวน 4 แห่ง ในแต่ละภาค ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบุรี ศรีสะเกษ และกระบี่ ด้วยการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและคัดกรองความเสี่ยงโรคโควิด-19 รวมถึงการกำกับติดตามผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาโดยผู้ตรวจราชการ ศธ.และฝ่ายสาธารณสุขแบบบูรณาการและสถานศึกษารายงานผลออนไลน์ ผ่าน MOECOVID / TSC ทุก 1 เดือน” นพ.สุวรรณชัย กล่าวและว่า นอกจากนี้กรมอนามัยยังได้รณรงค์ภายใต้แนวคิดตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาเพื่อสร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 1.ตัดความเสี่ยง ด้วยหลัก 3 T (TST , TSC , Rapid Test) 2.สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 2E1V (Exercise 6 ท่า บริหารปอด , Eating , Vaccine ครู) และ 3.มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 ด้วยการสื่อสารความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ก้าวท้าใจในสถานศึกษาและประเมินความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักเรียน ครู และบุคลากรอีกด้วย.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลศธ. – กรมอนามัย ยันพร้อมเปิดเรียน !!! มุ่งตัดความเสี่ยง-สร้างภูมิคุ้มกัน จาก At_HeaR