ศธ.คิดเลิกเก็บค่าบำรุงพิเศษจากเด็กยากจน

575

ศธ.คิดเลิกเก็บค่าบำรุงพิเศษจากเด็กยากจน
„สพฐ.เสนอเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ
หลังไม่ได้ปรับมานานกว่า 5 ปี
แถมเล็งยกเลิกเก็บเงินบำรุงการศึกษาพิเศษนักเรียนยากจน

 วันนี้ (12 มิ.ย.) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษา (ศธ.) ว่า
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สพฐ.ชี้แจงว่า
ที่ผ่านมาเงินอุดหนุนรายหัวและค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
และไม่มีการปรับมาแล้วเป็นเวลานาน 5 ปี
จึงขอปรับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% ของทุกรายการ
ทั้งงบอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนเรียนฟรี เงินอุดหนุนสำหรับเด็กยากจน
เงินอุดหนุนสำหรับเด็กเรียนพักนอน
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าหากจะมีการปรับเงินอุดหนุนรายหัวก็ควรจะปรับทั้งระบบ
ไม่ใช่เฉพาะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น จึงมีมติตั้งคณะทำงานขึ้น 1
ชุด โดยมี สพฐ.เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศึกษา (สอศ.) ฯลฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายหัว
และงบประมาณที่จะใช้ในการจัดการศึกษา

รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า แนวคิดเบื้องต้นอาจมีการปรับเงินอุดหนุนรายหัว
ออกเป็น 2 ลักษณะคือ ค่าใช้จ่ายประจำ กับค่าใช้จ่ายรายหัว
คงไม่ใช่เฉพาะค่าใช้จ่ายรายหัวเพียงอย่างเดียว
เพราะบางเรื่องมีค่าใช้จ่ายประจำ
ซึ่งต้องอุดหนุนเพิ่มเพื่อให้โรงเรียนอยู่ได้ด้วย
ไม่เช่นนั้นโรงเรียนขนาดเล็ก หรือขนาดกลางที่มีนักเรียนจำนวนน้อย
และได้งบประมาณน้อยก็คงไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้

ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า
ที่ประชุมยังมีข้อเสนอให้ทบทวนการเก็บค่าบำรุงการศึกษาพิเศษ อาทิ
ค่าเรียนว่ายน้ำ เรียนภาษาต่างประเทศ ดนตรี เป็นต้น
ซึ่งออกตามระเบียบศธ.ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534
ในส่วนที่เป็นการเก็บเงินพิเศษนอกเหนือจากการจัดหลักสูตรตามปกติ
ซึ่งที่ผ่านมามีข้อโต้แย้งในสังคมว่า ไม่ควรจะเรียกเก็บได้อีก
เพราะเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะยากจน
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเสมอภาคอาจจะมีการปรับปรุงระเบียบการเรียกเก็บเงิน
ดังกล่าว โดยให้เรียกเก็บเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะดี
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อเสนอ
ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์หาแนวทางและความเป็นไปได้
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษามากที่สุด “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์