ศธ.ลุ้นของบฯปี 63 กว่า 444,053 ล้านบาท

772

ศธ.ลุ้นของบฯปี 63 กว่า 444,053 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ ลุ้น ของบประมาณปี 2563 กว่า 444,053 ล้านบาท เข้าสภาพิจารณาต้อนเดือน ก.ย.นี้ โดยการจัดทำงบปรับให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 

วันนี้ (15 ส.ค.) นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศธ.ได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายปี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดได้ส่งคำขอในวงเงิน 444,053.2130 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากคำขอในครั้งแรกที่เสนอไป 428,411.1092 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15,642 ล้านบาท แยกเป็นสำนักงานปลัด (สป.ศธ.) 69,433.9017 ล้านบาท สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 343 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 327,356.3938 ล้านบาท สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 3,003.6870 ล้านบาท สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 518.3878 ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 960.8676 ล้านบาท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 333.7335 ล้านบาท สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 1,466.5775 ล้านบาท และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 659.2012 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 น่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้ในต้นเดือน ก.ย.นี้ โดยการจัดทำงบประมาณดังกล่าวได้มีการพิจารณาปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

 

“ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณแล้วนั้น จากการติดตามการเบิกจ่ายงบของแต่ละหน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จะมีล่าช้าอยู่บ้างในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ต้องโอนเงินค่าใช้จ่ายรายหัวให้กับหน่วยงานในสังกัด ซึ่งทราบว่าจะเรียบร้อยในเร็วๆนี้” รองปลัด ศธ.กล่าวและว่า สำหรับงบฯที่เหลือจ่ายนั้น แต่ละหน่วยงานได้ขอปรับงบดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น ค่าสาธารณูปโภค เพราะสถานศึกษาหลายแห่งได้รับงบไม่พอกับค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าบางแห่งต้องติดหนี้ค่าไฟ ซึ่งศธ.ก็อนุมัติให้ตามคำขอ อย่างไรก็ตามได้ย้ำในการใช้งบประมาณต้องทำตามระเบียบของทางราชการ เพื่อให้การใช้จ่ายงบเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปด้วยความโปร่งใส

วัน พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18.23 น

ขอบคุณที่มาข่าวจาก https://dailynews.co.th