ศธ.หนุนใช้พลังงานทดแทน

295

ปลัด ศธ.เผย “สุรเชษฐ์” แจ้งในที่ประชุมองค์กรหลักฯว่ากระทรวงพลังงานสร้างพลังงานทดแทน หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนก็ขอให้ทำเรื่องเสนอมาที่ศธ.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ที่มี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ที่ประรับทราบว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กระทรวงพลังงาน แจ้งให้ทุกกระทรวงทราบว่าได้จัดทำพลังงานทดแทนในรูปแบบแผงโซล่าเซลขึ้นให้ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นหากสถานศึกษาใดมีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนก็ขอให้ทำเรื่องเสนอมาที่ศธ. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลขอความอนุเคราะห์ไปที่กระทรวงพลังงานต่อไป

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ครม.ยังได้รับทราบการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคของศธ.ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (6ภาค)ของรัฐบาล ซึ่งแผนดังกล่าวถือว่ามีความสมบูรณ์ เพราะได้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมถึงผ่านการพิจารณาจากรองนายกรัฐมนตรีมาแล้ว ทั้งนี้เมื่อแผนดังกล่าวถือว่ามีภาพรวมการทำงานอย่างชัดเจน ดังนั้นเมื่อแผนพัฒนาการศึกษาฯมีความสมบูรณ์ก็จะเป็นเรื่องง่ายในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2562 เพื่อนำไปสู่บูรณาการจัดทำแผนการศึกษาระดับภาคต่อไป สำหรับทิศทางการพัฒนาภาค 6 ภาค จะประกอบไปด้วย ภาคเหนือ ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงเชื่อมเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภาคกลาง พัฒนากรุงเทพสู่มหานครทันสมัย ภาคใต้ เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนระดับโลกศูนย์กลางผลิตยางพารา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ฐานเศรษฐกิจชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และภาคชายแดนใต้ เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ดังนั้นในส่วนของศธ.จะต้องผลิตคนเพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละภาค

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561