ศธ.ออกประกาศให้ข้าราชการทำงานที่บ้านได้ตามเหมาะสม

2246

ศธ.ออกประกาศให้ข้าราชการทำงานที่บ้านได้ตามเหมาะสม
กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศมาตรการรับมือไวรัสโคโรนาให้ข้าราชการปฎิบัติงานที่บ้านได้ตามความเหมาะสม พร้อมสลับวันทำงาน
เมื่อวันที่ 21 มี.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ให้บุคลากรทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน สำหรับผู้เข้ามาติดต่อราชการต้องแลกบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ทุกครั้ง

2)​ ให้ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5-14 มีนาคม 2563 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานในช่วงวันดังกล่าว หยุดปฏิบัติราชการและเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลา 14 วัน และรายงานอาการให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ

3)​ มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่นประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงาน หน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดบุคลากรหมุนเวียน สลับวันทำงานวันเว้นวัน ยกเว้นผู้บริหารระดับสูงระดับต้น อำนวยการระดับสูง ระดับต้น และประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม/ฝาย/งาน) รวมถึงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแม่บ้าน นักการภารโรงรปภ. ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ

4)​ ให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งจุดคัดกรอง และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายทุกคน ทุกครั้งที่เข้า-ออกอาคาร หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเชียสให้กลับบ้านเพื่อเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานอาการ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

5)​ ให้ทุกหน่วยงาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทุก 30 วัน
6)​ จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดเข้าออกอาคาร ห้องประชุม สำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน และหน้าลิฟท์ ฯลฯ
7) การจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ รมว.​ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลออกมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงชั่วคราว 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อจากการสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกัน อาทิสถานบันเทิง สถานบริการ โรงภาพยนตร์ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

กระทรวงศึกษาธิการ​​ มีแนวทางที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการเตรียมพัฒนาทักษะกำลังคน ทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึงคนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการชั่วคราวดังกล่าว ซึ่งเป็นการพัฒนาคนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐ​กิจ ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มลดลง

ขอบคุณข้อมูลจาก :  https://www.dailynews.co.th/education/764148