ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

2423
ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  สวัสดีครับคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวดีเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

โดยมีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากถึง 10 หลักสูตร สมัครเรียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร พร้อมรับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.64 เวลา 09.00 น และปิดรับสมัคร 3 ส.ค. 64 เวลา 16.00 น.

เพิ่มเพื่อน

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0202.5/11069 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 หลักสูตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเองในระบบออนไลน์ตามความสมัครใจและความสนใจ อนึ่ง สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดได้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผู้ผ่านการอบรมโครงการนี้ทุกหลักสูตร จำนวนสูง 10 อันดับแรก จะได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ

2. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละหลักสูตร เพื่อทำหน้าที่ส่ง Link หรือ QR Code สำหรับการสมัครให้ผู้สนใจ จำนวน 20 คน ต่อ 1 หลักสูตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมส่ง Link ให้ผู้สมัครเข้าอบรมตามวันเวลาและหลักสูตรที่สมัคร และส่งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ดังรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และตัวอย่างเกียรติบัตรตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวีระ แข็งกสิการ)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้ๆ
โทร 0 2280 0379
โทรสาร 0 2281 8218

สมัครอบรม คลิกที่นี่!!  http://forms.office.com/r/D8X7fNXXaE

ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา_1
ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา_1
ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา_2
ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา_2
ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา_3
ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา_3
ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา_4
ศธ. “เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา_4

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ.