Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศธ.เปิดรับสมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2559-2572 จำนวน 48,374 อัตรา

Advertisement

พล.อ.ดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


พร้อมด้วยนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แถลงข่าวการเปิดรับสมัครข้าราชการครู
ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572 จำนวน 48,374 อัตรา )

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
29 มีนาคม 2559
ได้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572)
ซึ่งแต่เดิมเป็นโครงการคุรุทายาท แต่เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อลูกครูเท่านั้น
แต่โครงการนี้ยังได้ขยายให้มี Scale
ที่กว้างขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี
คนเก่ง เข้ามาเป็นครู เข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
บัณฑิตครูจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)

โดยในปี
2559 เป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินการ
จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,079 คน

ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพครูและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น
ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรอง
มีโอกาสสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่สมัครมีอายุ
18 ปีขึ้นไป
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นครูอัตราจ้างหรือพนักงานราชการในสาขาต่างๆ
ก็มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ด้วย

สำหรับหลักการในการเข้าร่วมโครงการ จะรับเด็กที่จบ ม.6
แต่หากรอดำเนินการก็จะใช้เวลากว่า 5
ปี จึงจะจบการศึกษา จึงได้เริ่มต้นโครงการในปีแรกเป็นรุ่นพิเศษ
โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 4
กลุ่ม คือ

 • กลุ่มที่ 1
  นิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี (5
  ปี)
  ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5
  ในปีการศึกษา 2558 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
  (GPAX)
  ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
  ในระดับชั้นปีที่ 1 ถึงภาคเรียนที่
  1 ของชั้นปีที่ 5
  ในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก และวิชาชีพครู ไม่ต่ำกว่า
  3.00

 • กลุ่มที่ 2
  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี
   ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

  (GPAX)

  ในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก และวิชาชีพครู
  ไม่ต่ำกว่า 3.00

 • กลุ่มที่ 3
  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

  ที่มีผลการเรียน
  เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

  (GPAX)
  ระดับปริญญาตรี

  ในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก
  และวิชาชีพครูระดับ
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
  ไม่ต่ำกว่า 3.00

 • กลุ่มที่ 4
  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น
  ที่ ก.ค.ศ.รับรอง โดยมี
  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

  (GPAX)
  ระดับปริญญาตรี ในภาพรวมทุกวิชา วิชาเอก
  ไม่ต่ำกว่า 3.00

ในการสมัคร
ผู้สมัครทุกคนสามารถระบุเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้
3 อันดับ
โดยเลือกให้ตรงกับภูมิลำเนาของตนเอง
ซึ่งสามารถเลือกประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
ซึ่งรับได้จำนวน 3,845 คน
หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัด สอศ. รับได้จำนวน 224
คน หรือสำนักงาน กศน.จังหวัด ซึ่งรับได้จำนวน
10
คน รวมทั้งสิ้น 4,079 คน
ส่วนในปีหน้า
กรุงเทพมหานคร (กทม.)
จะเข้าร่วมโครงการด้วย


ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในปีแรกทั้ง 4 กลุ่ม
จะต้องสอบคัดเลือกใน 3 วิชา
ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical
Thinking
) ครบทั้ง 3 วิชา
โดยต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
และได้คะแนนรวมของ  3 วิชา
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
จึงจะนำคะแนนมาพิจารณาคัดเลือกตามอันดับที่เลือกไว้และบรรจุเข้ารับราชการต่อไป


ผู้สนใจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ หรือ สทศ.
(คลิ้ก…)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2559
โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ ในวันที่ 15
สิงหาคม 2559 สอบคัดเลือกในวันที่ 28 สิงหาคม 2559
และประกาศผลสอบในวันที่ 6 ตุลาคม 2559

 


ลำดับที่


กิจกรรม

วันที่
 
  1 ประกาศรับสมัคร

4-18
ก.ค. 2559

 
  2 ตรวจหลักฐานการสมัคร 5 ก.ค.
14 ส.ค. 2559
 
  3 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ที่นั่งสอบ
สถานที่สอบ
15 ส.ค.
2559
 
  4 ดำเนินการสอบคัดเลือก 28 ส.ค.
2559
 
  5 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 6 ต.ค.
2559
 
  6 รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 11-14 ต.ค.
2559
 
  7 บรรจุเข้ารับราชการครู สังกัด สพฐ. –
สอศ. –  กศน.
24 ต.ค.
2559
 


รายละเอียดเพิ่มเติม


www.niets.or.th/protbyohec/file/anounce.pdf


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like