ศธ. ให้บุคลากร ในสังกัด มาปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน ตามปกติ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2563

4062
ศธ.ให้บุคลากรในสังกัดมาปฏิบัติงานสถานที่ทำงานตามปกติ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2563
ศธ.ให้บุคลากรในสังกัดมาปฏิบัติงานสถานที่ทำงานตามปกติ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2563

ศธ.ให้บุคลากรในสังกัดมาปฏิบัติงานสถานที่ทำงานตามปกติ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2563

(29 พฤษภาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ๒ ลงวันที่๑๘ พฤษภาคม พศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน ๕๐ % ของบุคลากรทั้งหมด นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการผ่อนคลายการใช้บังคับบางมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงมาโดยลำดับ และกระทรวงศึกษาธิการมีความจำเป็นต้องให้บุคลากรในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดสถานศึกษา จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ๒ และให้บุคลากรในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิฤนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นตันไป

ประกาศ ณ วันที่๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ. ให้บุคลากร ในสังกัด มาปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน ตามปกติ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2563
ศธ. ให้บุคลากร ในสังกัด มาปฏิบัติงาน สถานที่ทำงาน ตามปกติ ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2563

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข่าวจาก ศธ. 360 องศา