ศธ 04009/ว 6061 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

3983
ศธ 04009/ว 6061 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
ศธ 04009/ว 6061 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

ศธ 04009/ว 6061 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงนเขตพื้นที่การศึษาทุกเขต / ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๘๘๙
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๘๐๐๙/ว ๒๙๙o
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. หนังสือสำนักงานคณะกรรมกาการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๔๕๒
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แนวปฏิบัติในการเสนอชอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอหระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกขตสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำ และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (INIGNA_OBC Ver.๒) พร้อมจัดทำเอกสารประกอบ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการพิจารณา และ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ ได้แจ้งให้ดำเนินการพิจารณา ถึงองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยขน์แก่ราชการหรือสาธารณะ จนถึงขนาดสมควรได้รัการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดีต่อสถบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ โดยตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระรชกานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกกรณี ทุกราย และทุกชั้นตรา แล้วจัดทำบัญชีชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เคยได้รับการประเมินผลการปภิรือการปฏิบัติงานในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา ต่ำกว่าระดับดี (พอใช้ / ต้องปรับปรุง) และบัญชีรายชื่อผู้ได้รขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ถูกกล่าวหาวกระทำผิดวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้รัดกุมยิ่งขึ้น นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยภณและเหรียญจักรพรรดิมาล ประจำ ๒๕๖๔ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการในสักัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด จึงได้จัดทำแวปฏิบัติ พร้อมหลักภณฑ์ วิธีการ และงื่อนไใการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาล ประจำปี ๒๕๖๔ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการและขอให้สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการ ดังนี้

๑. สำรวจ รวบรวม แลตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรติมาลาในส้กั ตามหลักกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตามระเบียบแนวปฏิบัติ
ในการเสนอขอพระราชทาน พร้อมจัดทำเอกสารประกอบการพิจรณาตามรายละเอียด รูปแบบ และจำนวน
ที่กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบคำนำหน้าชื่ ชื่อตัว และซื่อสกุล รวมทั้งเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง
๒. ตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ทุกกรณี ทุกราย และทุกชั้นตร (ตาม ข้อ ๑) หกพบว่ารายใดเคยได้รับการประมินผลการปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา (๑ เมษายน ๒๕๕๙ -๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ต่ำกว่าระดับดี (พอใช้ / ต้องปรับปรุง)หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาขอให้พิจารณาอย่างเคร่งครัด ถึงองค์ประกอบ ๓ ประการ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด
และหากพิจรณาแล้วยังประสค์จะเสนอขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคคลดังกล่าว ให้จัดทำ
แบบรายงานบัญชีรายชื่อผู้ได้รับกาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒
(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ส่งสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อนึ่ง สำหรับการดำเนินการขอพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี ๒๕๖๑, ปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะระฐมนตรี
หากสำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบผลการพิจารณาแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

 

ศธ 04009/ว 6061 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
ศธ 04009/ว 6061 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

 

ศธ 04009/ว 6061 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
ศธ 04009/ว 6061 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช

แบบเสนอขอ(64)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ