ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

1457

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

advertisement

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สพฐ. มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ชาติ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดจัดการแข่งขัน งาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จึงมอบหมายสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, ร้อยเอ็ด เขต 1, น่าน เขต 1 และ สตูล ซึ่งได้มีการวางแผน การดําเนินงานไว้แล้วเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ โดยให้เจ้าภาพแต่ละภูมิภาคจัดทําคําสั่ง แต่งตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการตัดสินโดยผู้มีอํานาจในแต่ละภูมิภาคลงนาม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช หมายเลขโทรศัพท์ 090-326-3696 เป็นผู้ประสานงาน

เว็ปไซต์ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ประกาศ เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ล่าสุด

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  น่าน เขต 1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ร้อยเอ็ด เขต 1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคใต้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  สตูล

advertisement

ความคืบหน้า ของการจัดแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ หรือ ศิลปหัตถกรรม ระดับภาค(ชาติ) ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ประกาศแล้ว กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70
(1) สตูล      18-20  มกราคม 2566
(2) ราชบุรี   25-27  มกราคม 2566
(3) ร้อยเอ็ด  29-31  มกราคม 2566
(4) น่าน       3 – 5    กุมภาพันธ์ 2566

เกณฑ์การแข่งขันคลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

advertisement

กิจกรรมหลักการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

มอบหมายเจ้าภาพ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติปีการศึกษา 2565

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565