ศึกษาธิการจังหวัด สำรวจ ตำแหน่งว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

1504
ศึกษาธิการจังหวัด สำรวจ ตำแหน่งว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัด สำรวจ ตำแหน่งว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัด สำรวจ ตำแหน่งว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว  ๑๖๕๕
ถึง ศึกษาธิการจังหวัด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔) โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักพัฒนาระบบหารงานบุคคลและนิติการ ดำเนินการพัฒนาฯตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดนั้น

ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการพัฒนาฯ และได้ทำการสำรวจข้อมูลอัตราตำแหน่งว่างของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้วนั้น (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) ต่อมาได้รับแจ้งจากทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหลายแห่ง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอัตราตำแหน่งว่าง

เนื่องจากการย้าย ในการนี้ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เห็นควรให้สำรวจข้อมูลจำนวน
ตำแหน่งว่างของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพิ่มเติม เพื่อวางแผนการพัฒนาฯ ให้เป็นไปตามกรอบอัตราที่กำหนด โดยให้ผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มสำรวจผ่าน Google Form และสแกน
QR Code ด้านล่าง หรือผ่านลิงก์ https:/forms.gle/sDXfsG๙KKuN๖GwrC๙ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑

 

ศึกษาธิการจังหวัด สำรวจ ตำแหน่งว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัด สำรวจ ตำแหน่งว่าง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ