ศึกษาธิการ ถูกหั่นงบปี 66 กว่า 737 ล้านบาท รมว.ศึกษาธิการ รับกระทบหลายโครงการ

686

ศึกษาธิการ ถูกหั่นงบปี 66 กว่า 737 ล้านบาท รมว.ศึกษาธิการ รับกระทบหลายโครงการ

ศึกษาธิการ ถูกหั่นงบปี 66 กว่า 737 ล้านบาท รมว.ศึกษาธิการ รับกระทบหลายโครงการ
ศึกษาธิการ ถูกหั่นงบปี 66 กว่า 737 ล้านบาท รมว.ศึกษาธิการ รับกระทบหลายโครงการ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งได้มีการปรับลดงบประมาณของแต่ละกระทรวงลงจำนวน 7,644,243,800 บาท โดยในจำนวนนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถูกปรับลดมากที่สุดเป็นลำดับที่ 3 จำนวน 737,486,100 บาทนั้น เรื่องนี้เราไม่กังวล เพราะอย่างน้อย ศธ.ได้รับการแปรญัตติงบประมาณจากการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2569กว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะได้ช่วยสร้างคุณภาพการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า การถูกปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 จะกระทบต่อโครงการต่างๆ ที่ ศธ.ดำเนินการอยู่หรือไม่ เช่น โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีงานทำ โครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน เป็นต้น ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจมีกระทบบ้าง แต่เราสามารถมาบริหารจัดการใหม่ภายใต้งบประมาณที่มีจำกัดได้ โดยเน้นโครงการที่สำคัญและเป็นเรื่องด่วนก่อน เพราะต้องยอมรับว่าภาระงานของ ศธ.มีอยู่จำนวนมาก ดังนั้นจะต้องบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสม เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เกณฑ์การย้ายครู 2565 คุณสมบัติการเขียนย้ายครู ปรับปรุงใหม่ เกณฑ์การเขียนย้ายครู 2565เขียนได้ 2 ครั้ง ต่อปี

ระบบการตัดเงินเดือน แก้หนี้ครู โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู “สร้างโอกาสใหม่ ให้ครูไทย” การตัดเงินเดือน เพื่อชําระห์นี้โดยข้าราชการต้องเหลือเงินเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30