ศึกษาธิการ ร่วมมือกับ สาธารณสุข จัดทำคู่มือต้านโควิด สำหรับสถานศึกษา

1262
ศึกษาธิการ จับมือ สาธารณสุข จัดทำคู่มือต้านโควิด สำหรับสถานศึกษา
ศึกษาธิการ จับมือ สาธารณสุข จัดทำคู่มือต้านโควิด สำหรับสถานศึกษา

ศึกษาธิการ ร่วมมือกับ สาธารณสุข จัดทำคู่มือต้านโควิด สำหรับสถานศึกษา

29 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และการกำกับติดตามประเมินผลในสถานการณ์โรคโควิด 19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ

นายประเสริฐ บุญเรือง เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ร่วมกันจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาซึ่งเป็นสถานที่มีมีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก หากมีนักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาป่วยเป็นโรคโควิด 19 อาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการป้องกันการติดเชื้อและยับยั้งการแพร่เชื้อจึงเป็นเรื่องสำคัญ สถานศึกษาจำเป็นต้องเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีกำหนดให้จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาขึ้น ดังนั้นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน

สำหรับคู่มือจะมีเนื้อหาแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา ดังนี้ มาตรการป้องกันการติดเชื้อ มาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน การติดตามประเมินผลทั้งก่อนเปิดภาคเรียน และในระหว่างเปิดเรียน มาตรการรองรับกรณีพบกลุ่มเสี่ยง มาตรการสำหรับรถโรงเรียน มาตรการสำหรับนักเรียนประจำพักนอน รวมถึงระบบแพลตฟอร์มไทยชนะ อีกด้วย

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.