Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศึกษานิเทศก์-ตรวจสอบภายใน แต่งดำบุก ศธ. ค้านปรับโครงสร้าง ย้าย-ยุบ-โอน

ศึกษานิเทศก์-ตรวจสอบภายใน แต่งดำบุก ศธ. ค้านปรับโครงสร้าง ย้าย-ยุบ-โอน

Advertisement

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2563 เวลา 09.00 น. ที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายองค์กรครูทั่วประเทศ กว่า 500 คน ได้แต่งชุดดำเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อคัดค้านการโอนศึกษานิเทศก์ หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปฏิบัติงานในภูมิภาคมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) โดยให้ไปปฏิบัติหน้าที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) โดยมีนายวราวิช กำ ภูณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. มารับหนังสือแทน

Advertisement

ทั้งนี้ นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชัยภูมิ เขต 1 ในฐานะประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.) กล่าวว่า ตามที่ สป.ศธ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ02137 / 220 ลงวันที่ 7 ม.ค.2563 เรื่องขอข้อมูลอัตราตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อขออนุมัติโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจํา อัตรารวม ตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจําและเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จาก สพฐ.ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคมาไว้ที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ไปปฏิบัติหน้าที่ สำนักงาน ศธจ. เพื่อเสนอให้กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 /2563 ที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้

Advertisement

นายธนชน กล่าวต่อว่า กลุ่มสมาคมครู ตลอดจนพี่น้องบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ไม่เห็นด้วย และจะขอคัดค้านจนถึงที่สุด เพราะข้อเสนอดังกล่าวเป็นการดําเนินการโดยขาดหลักธรรมมาภิบาล อาศัยอํานาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ท่านผู้บริหารองค์กรหลักในกระทรวง โดยไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมพิจารณาและข้อเสนอแนวทางนี้เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ต้องการทําลายเขตพื้นที่การศึกษา ให้อ่อนแอ เพื่อไปสร้างความเข้มแข็งให้กับสํานักงาน ศธจ. จึงเรียกร้องให้ สป.ศธ.ยกเลิกการจัดทําข้อเสนอดังกล่าวนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคพิจารณา หากยังดันทุรังที่จะดําเนินการต่อไป จะยกระดับการเรียกร้อง และใช้มาตรการให้เข้มข้นต่อไป

ด้านนายวราวิช กำ ภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ. กล่าวว่า ตนในฐานะประธานคณะกรรมการปรับโครงสร้าง ศธ.เป็นตัวแทน รมว.ศธ.มาชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้คัดค้าน ซึ่งขอทำความเข้าใจก่อนว่าการปรับโครงสร้าง ศธ.ยังไม่ได้ข้อยุติ หรือข้อสรุปที่ออกมาอย่างเป็นทางการ โดยหนังสือที่ออกเป็นคำสั่งจากสำนักงานปลัด ศธ.นั้น เป็นเพียงหนังสือที่สอบถามความคิดเห็นและอัตรากำลังของสพฐ.ในการเริ่มกระบวนการปรับปรุงโครงสร้าง ดังนั้นขอกลุ่มศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องทุกคนอย่าไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เพราะการปรับโครงสร้าง ศธ.ยังต้องมีการจัดทำประชาพิจารณ์ความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ดังนั้นในขณะนี้เรายังไม่ได้มีการย้าย ยุบ โอนให้หน่วยงานศึกษานิเทศไปสังกัดศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) แต่อย่างใด แต่ในอนาคตยอมรับว่าทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันทำงาน เพื่อขจัดปัญหาการซ้ำซ้อนของการปฎิบัติงานในพื้นที่

นายวราวิช กล่าวอีกว่า ศธ.ต้องการให้มีการอบรมพัฒนาสร้างทักษะความรู้ให้แก่ศึกษานิเทศก์ เพื่อหวังว่าจะนำนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาโรงเรียน พร้อมกับมีรูปแบบการติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การปรับโครงสร้างในส่วนของ สพฐ.ก็ได้มีเสนอแนวทางมาแล้วเช่นกันว่าจะปรับเปลี่ยนในเรื่องใดบ้าง โดยในวันที่ 24 ม.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ศธ.ก็ขอให้ติดตามว่าเราจะมีแนวทางหรือข้อสรุปไปในทิศทางใดบ้าง.

ที่มาข่าวจาก At HeaR