วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

Advertisement

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และสอบวัดระดับ ความสามารถทางภาษาจีน (HSK) สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCFC) จํานวน ๑๘๕ ศูนย์ ครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีมาตรฐานวิชาชีพขั้นพื้นฐานในการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ในการทดสอบและอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) ทักษะภาษาจีน (Chirose Literacy) ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะอื่นๆ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐาน ในมาตรฐานวิชาชีพครู บุคลากรอื่น ๆ และนักเรียนที่มีความสําคัญในยุคศตวรรษที่ ๒๓ ที่บุคลากรทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เป็นฐาน นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีความประสงค์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languags (CER) และสอบวัดระดับความสามารถ ทางภาษาจีน (-) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ที่ให้บริการในสังกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

Advertisement

ศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศูนย์สอบภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

ศูนย์สอบ ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ความสามารถทางภาษาจีน HSK สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

Advertisement

ขอบคุณข้อมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจ ใบงาน ลอยกระทง 2565 ใบงานลอยกระทง 2565 ใบงานกระทง 2565 ใบงานเรียงความวันลอยกระทง คลิกที่นี่ 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments