Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลก่อนเปิดเทอม

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

นายเดชา พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะได้ติดตามผลการจัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน ของศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัด 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

Advertisement

Advertisement

นายเดชา กล่าวว่า การอบรมครูด้วยระบบทางไกลดังกล่าว เป็นการอบรมโดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ETV) และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรม ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวสะเต็มศึกษา ให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับไทยแลนด์ยุค 4.0 โดยแบ่งการฝึกอบรมครูออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระดับม.ปลาย รุ่นที่ 2 ระดับม.ต้น และ รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา มีครูผู้สอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าอบรมจำนวนกว่า 1,500 คน

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์

You might also like