Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สกศ.ระดมสมองจัดการศึกษา ปฐมวัย

Advertisement

“สกศ.”จัดประชุมระดมสมองบูรณาการความร่วมมือจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เพิ่มเพื่อน

วันนี้(15 มี.ค.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่พัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดในชีวิต เป็นช่วงเวลาที่ให้ผลการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทุกด้าน โดยปัจจุบันการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยในภาพรวมของประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย แต่อาจจะมีทิศทางที่หลากหลาย

Advertisement

Advertisement

“ดังนั้นเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีพลานามัย สุขภาพ อนามัย สติปัญญา อารมณ์ เศรษฐกิจ สังคม จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ รวมทั้งการคิดริเริ่มโดยปราศจากการกระทำด้วยความรุนแรงในทุกรูปแบบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงกำหนดให้มีการประชุมเรื่อง “บทบาทและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยของชาติ” ในวันศุกร์ที่ 17 มี.ค.นี้ ที่ สกศ.ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ได้เห็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น”ดร.กมลกล่าว

อ่านต่อที่ :เดลินิวส์ พุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 17.25 น.

You might also like