สกศ. เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

402

สกศ. เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

        วันนี้ (๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ ๗๐ คน ณ ห้องเบญจวรรณ ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพฯ

 
   
   
 

        ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๒ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปฏิรูประบบและรูปแบบการผลิตครู ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปฏิรูประบบและรูปแบบการพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปฏิรูประบบการใช้ครูและระบบบริหารงานบุคคลของครู ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปฏิรูประบบการวิจัยของสถาบันผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งร่างดังกล่าวผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาและการประชุมสภาการศึกษาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

   
   
   
   

        การประชุมวันนี้เป็นการดำเนินการคู่ขนานในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ตามภารกิจของคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบและรูปแบบการผลิตครูและการปฏิรูประบบการวิจัยของสถาบันผลิตครู  โดยจัดประชุมกลุ่มย่อย ๓ คณะ เพื่อทำแผนปฏิบัติการครอบคลุมประเด็นการผลิตครูและการวิจัยของสถาบันผลิตครู การพัฒนาครู การใช้ครู รวมทั้งการบริหารงานบุคคลของครู ตามระยะเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี โดยจัดทำรายละเอียดแนวทางการดำเนินการ กิจกรรม กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศึกษาองค์ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำโครงการ   นำร่องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และนำแผนเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูสู่การปฏิบัติต่อไป

 
 

  

 

ที่มา : ข่าว เลขาธิการ สกศ.