สกศ. เผยผลวิจัยชี้  5 ปัจจัย ที่ทำให้ งานประกันคุณภาพ ใน โรงเรียน ประสบผลสำเร็จ  (ย้ำคิด ผอ.และครู ต้องไม่มองเป็นภาระเพิ่ม)

968

สกศ. เผยผลวิจัยชี้  5 ปัจจัย ที่ทำให้ งานประกันคุณภาพ ใน โรงเรียน ประสบผลสำเร็จ  (ย้ำคิด ผอ.และครู ต้องไม่มองเป็นภาระเพิ่ม)

 

สกศ. เผยผลวิจัยชี้  5 ปัจจัย ที่ทำให้ งานประกันคุณภาพ ใน โรงเรียน ประสบผลสำเร็จ  (ย้ำคิด ผอ.และครู ต้องไม่มองเป็นภาระเพิ่ม)
สกศ. เผยผลวิจัยชี้  5 ปัจจัย ที่ทำให้ งานประกันคุณภาพ ใน โรงเรียน ประสบผลสำเร็จ  (ย้ำคิด ผอ.และครู ต้องไม่มองเป็นภาระเพิ่ม)

 

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62  ที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ ฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
จัดการประชุมพิจารณาร่างรายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดย นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. กล่าวว่า สกศ. ได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศใช้กระทรวง ศธ. การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61 ซึ่งทั้งกฎกระทรวงฉบับเก่าและฉบับใหม่ต่างมีจุดเด่นและจุดต่างที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะนี้ระยะเวลาผ่านมาเกือบ 2 ปี และมีผลการดำเนินงานแล้วในสถานศึกษา โดยภายหลังคณะนักวิชาการ สกศ. ลงพื้นที่จำนวน 5 ครั้งใน 4 ภูมิภาคที่จังหวัดกรุงเทพ ฯ เชียงใหม่ สงขลา ชลบุรี และอุดรธานี เก็บข้อมูลวิจัยพบประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการประกันคุณภาพ ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

1.ผู้บริหารและการบริหารสถานศึกษา ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพที่ชัดเจน

2.นโยบายจากส่วนกลาง ต้องมีนโยบายชัดเจนการขับเคลื่อนกฎกระทรวง ศธ. การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เช่น การจัดทำคู่มือ หรือแบบฟอร์มที่เป็นแนวทางดำเนินงานของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเป้าหมาย การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังควรมีการนำเสนอตัวอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ฯ เช่น การกำหนดจุดเน้นที่แตกต่างกันตามอัตลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา การตั้งค่าเป้าหมายที่ดี

3.ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนสำคัญต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ตระหนักว่างานประกันคุณภาพ ฯ ไม่ใช่ภาระเพิ่ม รวมทั้งต้องสร้างความต่อเนื่องการดำเนินงาน

4.การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นสร้างความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งมีการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่มช่องทางการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ ฯ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม เฟซบุุ๊ค

5.มาตรฐานและคุณภาพของการประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบงานประเมินคุณภาพ ฯ ควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และผู้ประเมินควรมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ไม่ประเมินโดยใช้ความรู้สึก และสามารถให้คำแนะนำที่ช่วยสถานศึกษาสามารถปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาการดำเนินงานได้

“ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากการหารือครั้งนี้ สกศ. จะได้สรุปแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีความสมบูรณ์ และได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านและมีความหลากหลาย เพื่อพัฒนานโยบายขับเคลื่อนการศึกษาชาติที่มีคุณภาพต่อไป” นายกวิน กล่าว

 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม   ขอขอบคุณที่มา  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา
ติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจที่   ครูอัพเดตดอทคอม