สกศ.เผย จากการรับฟังความเห็น พบว่ามีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อย เห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฯ

880

สกศ.เผย จากการรับฟังความเห็น พบว่ามีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยเห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฯ

ประชุมสภาการศึกษา ถกเรื่องร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เร่งเสนอกฤษฎีกาพิจารณา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เป็นประธานการประชุมสภาการศึกษา (กกส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) พร้อมคณะกรรมการ กกส. ให้การต้อนรับ ณ ห้องกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างกว้างขวางในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐ โดยพิจารณาปรับเพิ่มเนื้อหาสาระในแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่างฉบับใหม่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปัจจุบัน

กำหนดกลไกความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างองค์กรหลักของ ศธ. และการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัติกรรม (อว.)
นอกจากนี้ ยังควรเพิ่มสาระเกี่ยวกับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างแพร่หลายปัจจุบัน ให้อิสระกับต้นสังกัดและสถานศึกษาในการวัดและประเมินผลการศึกษาตามกรอบที่ ศธ. กำหนด ส่งเสริมการนำตัวชีวิตแบบ Objective and Key Result หรือ OKR มาใช้ในการศึกษา มีการปรับตัวชี้วัดทางการศึกษา
โดยนำตัวชี้วัดเชิงปัจจัยนำเข้า (Input Indicator) ที่จำเป็นจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้แทนตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ เพื่อสามารถจัดสรรปัจจัยหรือทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างพอเพียง

กำหนดกลไกการบริหารจัดการกองทุนทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยอาจยุบรวมกองทุน ฯ ที่มีอยู่ปัจจุบันหลายกองทุนให้เหลือเพียงกองทุนเดียว เนื่องจากกองทุนเป็นปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาของไทยและการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากกองทุนเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย สกศ. ทำหน้าที่รวบรวมความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของ สกศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่โอนย้ายไปสังกัด อว. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักการศึกษา กทม. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จากการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในระดับการศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ของสถานศึกษาทุกสังกัด
พบว่า มีความครอบคลุมทั้ง ๔ ประเด็น คือ มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แต่ละประเภท, หลักสูตรการศึกษา, การประเมินผล และ การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยสอดแทรกอยู่ในมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ โดยเร่งทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง สกศ. กับหน่วยงานต่าง ๆ
โดยแต่ละสังกัดจะคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเภท แต่ละระดับ นำร่องขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ให้สถานศึกษานำมาตรฐานไปใช้กำหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาของตน ซึ่งทุกฝ่ายต้องเข้าใจตรงกันและยึดภาพเป้าหมายเดียวกันในการสร้างคนไทย สร้างเด็กไทยที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย สกศ. ดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัด ศธ. รวม ๑๓ หน่วยงาน กลุ่มผู้มีความเห็นต่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ ครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๒

ที่ประชุมได้รับทราบมติคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ครั้งที่ ๗ ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ รับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) กับ AQRF ของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นชาติที่ ๓ ที่ได้รับการรับรอง โดยทาง สกศ. ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ฝ่ายเลขานุการ AQRF เรียบร้อยแล้ว และภายหลังการรับรองรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติดังกล่าว สกศ. ได้กำหนดแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการนำกรอบคุณวุฒิสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบคุณวุฒิของไทย เพื่อสร้างความเชื่อมโยงการเทียบเคียงคุณวุฒิของชาติสมาชิกอาเซียนเป็นประโยชน์ทั้งด้านระดับการศึกษาและสาขาอาชีพนำสู่การพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ กกส. ยังได้รับทราบการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย ภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนผู้พ้นตำแหน่ง และรับทราบผลการดำเนินงาน “STAR STEMS พลเมืองดี วินัยเด่น ๒๕๖๒ : ดาวเดียวกันไปด้วยกัน” โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ (อนุ กกส.เฉพาะกิจ) ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ที่มี พลเอก พหล สง่าเนตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมการป้องกันและการปราบปรามทุจริต ในคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) เป็นประธานอนุ ฯ รายงาน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ยืนยันผลักดันการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ โดย สกศ. มีส่วนสำคัญผลักดันการขับเคลื่อนปลดล็อกกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาการศึกษาของไทย อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานร่วมกับ อว. ต้องมีการประสานอย่างใกล้ชิด และสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. ดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
จากหน่วยงานในสังกัด ศธ. รวม ๑๓ หน่วยงาน กลุ่มผู้มีความเห็นต่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ ครั้ง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๒ ค่อนข้างชัดเจนและได้ข้อยุติ เห็นด้วยกับเนื้อหาสาระในมาตราต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในมาตราที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเป็น “ครูใหญ่” “ผู้ช่วยครูใหญ่” “ใบรับรองความเป็นครู” พบว่ามีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยเห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดตามร่าง พ.ร.บ.การศึกษา ฯ ดังกล่าว โดย สกศ. จะได้รวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดรายงานสรุปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งผ่านไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา