สกสค.ชงธนาคารออมสินลดดอกเบี้ยเหลือ 4% ทั้งก้อน จี้โละทำ’ประกันชีวิต’

470

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
โดยธนาคารออมสินจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ให้แก่ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยใช้เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช.พ.ค.) ซึ่งทายาทจะได้รับเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงินบำเหน็จตกทอด
นำมาขอสินเชื่อใหม่หรือรีไฟแนนซ์
เพื่อลดภาระหนี้หรือปิดบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ว่า ขณะนี้ธนาคารออมสิน
ได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการยื่นความจำนงแล้ว
แต่ยังไม่ได้แจ้งตัวเลขผู้ขอเข้าร่วมโครงการมายัง สกสค. โดยทางธนาคารออมสิน
ได้จัดทำร่างข้อตกลง ที่จะใช้ในการลงนามร่วมกัน ซึ่ง
สกสค.ได้พิจารณาแล้วในเบื้องต้น ตนได้ย้ำไปว่า ข้อตกลงต่างๆ
ในสัญญาจะต้องแจ้งให้ครูและทายาทรับทราบข้อมูลทั้งหมดก่อนตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการฯ โดยรายละเอียดหลักๆ คือ การกู้ครั้งนี้
ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของครูและทายาท ผู้กู้จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสด

“ในการหารือรายละเอียดการจัดทำร่างข้อตกลง ยังไม่ลงตัว โดย
สกสค.ขอให้ตัดข้อกำหนดในข้อตกลงในเรื่องการทำประกันชีวิต
กรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตก่อนครบอายุสัญญาเงินกู้ ที่ระบุว่าโครงการ
ช.พ.ค.จะไม่ต้องรับผิดชอบวงเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งผมไม่เห็นด้วย
เพราะสัญญานี้ผู้กู้จะต้องเสียเงินเป็น 2 ส่วนอยู่แล้ว หากมีการทำประกันอีก
ก็เท่ากับว่าจะต้องเสียเงินเพิ่มถึง 3 ส่วน ดังนั้น
จึงขอให้ธนาคารออมสินตัดส่วนนี้ออก ขณะเดียวกัน ยังเสนอด้วยวาจา
โดยอยากให้ทางผู้แทนธนาคารออมสินเสนอให้บอร์ดธนาคารออมสิน
พิจารณาลดดอกเบี้ยเงินต้นส่วนที่เหลือหลังจากเข้าร่วมโครงการ ให้เหลือ 4%
ในอัตราเดียวกันทั้งหมด เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างแท้จริง
เพราะอย่างน้อย จำนวนงวดที่จะส่งต่อก็จะลดลงตามไปด้วย” นายพินิจศักดิ์กล่าว

ที่มา : MatichonOnline